Valinnaiset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, VALINNAISET (3 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Fysiikan ja kemian syventävä osaaminen (2 osp)
Aineiden määrien ja pitoisuuksien laskeminen Opiskelija laskee kone- ja metallialalla tarvittavien aineseosten pitoisuuksia ja aineseoksiin, tarvittavien aineosien menekkejä pakkausselosteessa mainittujen sekoitussuhteiden perusteella.
Materiaalitekniikan perusteisiin tutustuminen Opiskelija tutustuu terästen, valurautojen, alumiinin ja muiden materiaalien, kuten muovien, ominaisuuksiin.

Opiskelija selvittää eri tietolähteistä lämpökäsittelyjen ja eri seosaineiden vaikutusta materiaalien lujuusominaisuuksiin, kovuuteen ja lastuttavuuteen.

Havainnot ja mittaukset Opiskelija tekee kokeellisessa työskentelyssä havaintoja ja mittauksia sopivia välineitä ja menetelmiä käyttäen.
Tulosten kerääminen, esittäminen ja analysoiminen Opiskelija kerää kokeellisen työskentelyn ja mittausten tuloksia, esittää ne taulukoilla ja kuvaajilla sekä analysoi niistä lopullisen tuloksen laskemalla.
Tulosten luetettavuuden, tarkkuuden ja mielekkyyden arvioiminen Opiskelija arvioi kokeellisen työskentelyn ja mittausten tuloksien luetettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä vertailemalla tuloksia teoriaan ja taulukkoarvoihin.
Korroosioon tutustuminen kemiallisena ilmiönä Opiskelija tutustuu korroosioon ja sen kemialliseen perustaan kertaamalla sen taustalla olevien kemian perusasioiden teoriaa sekä testaamalla teorioita kokeellisesti.

Opiskelija selvittää eri tietolähteistä, mitkä kaikki asiat aiheuttavat ja edesauttavat korroosiota sekä millä tavoin korroosiota voidaan vähentää ja estää.

Opiskelija tutkii korroosiota kokeellisesti ja laatii tästä työselostuksen sähköisessä muodossa.

Fysiikan ja kemian soveltava osaaminen (1 osp) Opiskelija kirjoittaa tavallisimpia kemiallisia reaktioita symbolisesti reaktioyhtälöinä ja käsittelee reaktioita matemaattisesti.

Opiskelija harjoittelee kone- ja metallialalla tarvittavien aineseosten aineiden määrien ja pitoisuuksien laskemista reaktioyhtälöiden avulla.

Aineiden määrien laskeminen reaktioyhtälöiden avulla
Mekaniikan lainalaisuuksien tunteminen ja huomioiminen Opiskelija tutustuu nopeuteen ja kiihtyvyyteen laskemalla niihin liittyviä tehtäviä luokassa ja suorittamalla kokeellisia harjoituksia näihin liittyen.

Opiskelija tutustuu työn ja energian fysikaalisiin käsitteisiin sekä laskee energiatehokkuuteen liittyviä tehtäviä.

Sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioiminen Opiskelija tutustuu yleisimpiin virtapiirin komponentteihin ja laskee virtapiirissä kulkevia sähkövirtoja ja jännitteitä sekä resistansseja.

Opiskelija perehtyy Kirchhoffin 1. ja 2. lakiin ja soveltaa niitä virtapiirilaskuissa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toimii aktiivisena ohjaajana opiskelijan oppimisprosessin tukena.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään havaintoja, laskelmia, mittauksia sekä johtopäätöksiä ja auttaa näin opiskelijaa suoriutumaan oppimistavoitteista.

Opettaja antaa tarvittavaa opetusta rakennusalan fysiikan ja kemian osa-alueista tai ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa eri lähteistä ja auttaa näin opiskelijaa suoriutumaan oppimistavoitteista.

Opettaja ohjaa erilaisten kirjallisten oppimistehtävien ja kokeellisten tutkimustehtävien työselostusten avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä paperille että sähköisesti.

Opiskelija osoittaa osaamistaan osallistumalla asiasisältöjen käsittelyyn ja kokeellisen työskentelyyn oppitunnilla.

Opiskelija osoittaa oppimistaan suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä ja tekemällä itsearviointia.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan rakennusalan fysiikan ja kemian osaamista käytännön ongelmissa toimimisen, suullisten ja kirjallisten tuotosten sekä kokeellisen työskentelyn perusteella.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Fysiikan ja kemian syventävä osaaminen (2 osp) integroidaan toisena vuonna johonkin seuraavista tutkinnon osista: Koneistus, Koneenasennus tai Levy- ja hitsaustyöt.

Mikäli opetusta järjestetään, voidaan toisena vuonna opiskella myös Fysiikan ja kemian soveltava osaaminen (1 osp).

FYSIIKKAA JA KEMIAA JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Fysiikkaa ja kemiaa jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Jatko-opinnoissa tarvittava fysiikka Opiskelija etsii tietoa, minkälaisten fysiikan aihealueiden osaamista jatko-opinnoissa ja pääsykokeissa tarvitaan. Opiskelija kertaa näiden aihealueiden (esim. dynamiikka, mekaniikka, lämpöoppi ja sähköoppi) perusasioita ratkaisemalla erilaisia laskennallisia harjoitustehtäviä. Opiskelija soveltaa peruskäsitteitä pääsykoetehtävien ratkaisemiseen.
Jatko-opinnoissa tarvittava kemia Opiskelija etsii tietoa, minkälaisten kemian aihealueiden osaamista jatko-opinnoissa ja pääsykokeissa tarvitaan. Opiskelija kertaa näiden aihealueiden (esim. reaktioyhtälöt, ainemäärä ja konsentraatio) perusasioita ratkaisemalla erilaisia laskennallisia harjoitustehtäviä. Opiskelija soveltaa peruskäsitteitä pääsykoetehtävien ratkaisemiseen.
Pääsykokeisiin valmentauminen Opiskelija valmentautuu pääsykokeeseen esimerkiksi ratkaisemalla vanhoja pääsykoetehtäviä. Opiskelija harjoittelee ajankäyttöä simuloimalla pääsykoetilannetta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa fysiikan ja kemian tehtävien ratkaisemisessa. Opettaja ohjaa matemaattisen menetelmän valinnassa ja opettaa uusia ratkaisutekniikoita.

Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja kehittämään fysiikan ja kemian lainalaisuuksien hallintaa sekä kykyä soveltaa matemaattisia menetelmiä fysiikan ja kemian tehtävien ratkaisemisessa. Opettaja ohjaa opiskelijaa kiinnittämään huomiota niihin aihealueisiin ja menetelmiin, joiden hallinta ei ole vielä sujuvaa.

Opettaja valmentaa opiskelijoita pääsykoetilannetta varten, kuten ajankäyttö, vastaustekniikka sekä ratkaisun esittäminen kirjallisesti.

Opettaja antaa opiskelijoille jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä ratkaista erilaisia pääsykokeissa olevia fysiikan ja kemian tehtäviä.

Arviointitaulukko

Muuta tietoa