Valinnaiset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, VALINNAISET (3 osp)

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ruotsin syventävä osaaminen (3 osp)
Työelämän tilanteissa viestiminen

Erilaisissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Opiskelija harjoittelee erilaisia kone- ja auto- ja logistiikka-alan työtehtäviin ja arkipäivän tilanteisiin liittyviä vuorovaikutustilanteita lähiopetustunneilla ja mahdollisuuksien mukaan työsalissa ja eri ympäristöissä.
Kone- ja auto- ja logistiikka-alan tekstien tuottaminen

Kielen oppimisen strategioiden ja oppimistapojen kehittäminen

Opiskelija lukee ja laatii erilaisia kone- ja auto- ja logistiikka-alan tekstejä, kuten muistiinpanoja, ohjeita ja tilauksia. Hän laatii erilaisia tekstejä, esimerkiksi työselostuksen, ohjeen ja tilauksen kielenoppimisen strategioita ja oppimistapoja hyödyntäen ja kehittäen.
Tietolähteiden hyödyntäminen Opiskelija tutustuu ruotsin kielen lainasanoihin suomen yleiskielessä ja Helsingin slangissa eri tietolähteitä hyödyntäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa noudattamaan toisen kotimaisen kielen kieliopillisia periaatteita käytännössä. Opiskelija oppii kehittämään kielenoppimisen strategioitaan ja kehittämään oppimistapojaan. Opiskelija osoittaa oppimistaan erilaisissa suullisissa harjoituksissa ja laatimalla kone- ja auto- ja logistiikka-alan tekstejä toisella kotimaisella kielellä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa toisella kotimaisella kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia kommunikoida työelämän tilanteissa ja erilaisissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia tuottaa kone- ja auto- ja logistiikka-alan tekstiä toisella kotimaisella kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden toisen kotimaisen kielen opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Toisen kotimaisen kielen valinnaiset opinnot opiskellaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.

RUOTSI JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Ruotsin valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ruotsia jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija vahvistaa jatko-opinnoissa vaadittavaa ruotsinkielen taitoaan suullisilla ja kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan lukemalla omaan alaansa liittyviä työelämätekstejä. Opiskelija esittelee alaansa liittyvän työvälineen tai -tehtävän.
Ruotsinkielisten tekstien ja ohjeiden ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija syventää tekstinymmärtämistaitojaan ja laajentaa sanastoaan lukemalla erilaisia tekstejä, kuten alan julkaisuja tai nettilehtiä. Opiskelija laatii ruotsinkielisen tekstin, kuten sähköpostin tai ilmoituksen.
Ruotsin perusrakenteiden hallinta Opiskelija syventää ruotsin kielen perusrakenteiden osaamistaan harjoittelemalla verbien konjugaatioita, apuverbejä, substantiivien deklinaatioita, pää- ja sivulauseen sanajärjestystä sekä prepositioita. Lisäksi opiskelija perehtyy ruotsin kielen passiivirakenteisiin.
Tiedon hankkiminen Opiskelija etsii tietoa alan jatko-opinto- ja työmahdollisuuksista. Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja opiskelunsa tukena.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja syventää opiskelijan toisen kotimaisen kielen rakenteita ja auttaa vahvistamaan niitä. Opettaja valmentaa opiskelijoita jatko-opinnoissa vaadittavia koetilanteita varten, harjoittelemalla opiskelijoiden kanssa mm. ajankäyttöä ja vastaustekniikkaa.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa vieraskielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan. Opettaja arvioi ruotsinkielisen sähköpostin tai ilmoituksen.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia jatko-opinnoissa vaadittavissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella kielellä.

Oma arviointitaulukko

Muuta tietoa Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot vaativat pakollisten opintojen osaamistavoitteiden hyvää hallintaa.