4.1.4 Elintarvikekuljetukset 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija suunnittelee kuljetusreitin, kuormaa ja purkaa ajoneuvon elintarvikkella säädösten edellyttämällä tavalla, käyttäen elintarvikkeiden käsittelyyn sekä kuljettamiseen tarkoitettuja koneita ja laitteita. Opiskelija suorittaa elintarvikekuljetukset noudattaen kuljettamista koskevia säädöksiä ja työturvallisuusohjeita.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin
 • kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän elintarvikkeilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla
 • kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa
 • suorittaa annetun kuljetustehtävän
 • käyttää elintarvikekuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä
 • tunnistaa ja erottaa toisistaan eri elintarvikelajit (pakaste, tuoretavara, vihannekset)
 • käyttää erilaisia lämmönsäätölaitteita
 • tarkastaa ja säätää elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointilämpötilat
 • selvittää elintarvikekuljetukseen liittyvät viranomaiset ja viranomaistoiminnan
 • erilaisia kuormaustapoja kuormatessaan eri elintarvikelaatuja samaan kuormatilaan
 • käyttää lämmönseurantalaitteiden taltioimislaitteita
 • käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa

 • hygieniapassin edellyttämän koulutuksen.
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuuteen liittyvät perusasiat käytettäessä koneita ja laitteita.

Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi 2.-4. jakso

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan oppilaitoksessa sekä työssäoppimispaikalla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja:
Äidinkieli,
Vieraat kielet,
Tieto-ja viestintätekniikka,
Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi