Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Elintarvikkeiden käsittely

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elintarvikkeiden käsitteleminen Opiskelija opiskelee elintarvikekuljetuksia koskevat määräykset ja oppii tunnistamaan eri elintarvikelajit, kuten esimerkiksi pakasteet, tuoretavarat ja vihannekset, sekä niiden ominaisuudet.

Opiskelija oppii käyttämään elintarvikekuljetuksissa yleisesti käytettäviä telemaattisia järjestelmiä ja lämmönseurantalaitteiden taltioimislaitteita.

Opiskelija huomioi kuljetustehtäviä suorittaessaan terveellisyyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat. Opiskelija opiskelee hygieniapassikokeeseen vaaditun koulutuksen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa elintarvikekuljetuksia koskevan lainsäädännön ja määräyksien opiskelussa. Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri elintarvikelajit ja niiden ominaisuudet. Opettaja opastaa opiskelijaa harjoitustöiden suunnittelussa, suorittamisessa sekä oikeiden työkalujen, laitteiden ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle.
Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa

Elintarvikekuljetusten suunnittelu ja toteutus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elintarvikekuljetusten suunnittelu ja toteutus Opiskelija suunnittelee ja valitsee parhaiten kuljetustehtävään soveltuvan reitin ja kuormakorin.

Opiskelija käyttää kuljetustehtävän vaatimia lämmönsäätölaitteita, sekä tarkastaa ja säätää elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointilämpötilat.

Opiskelija kuormaa ja purkaa ajoneuvon, tehtävän mukaisilla elintarvikkeilla, säädöksiä noudattaen.

Opiskelija käyttää tehtävään soveltuvia kuormaus- ja purkulaitteita

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa reittivalintojen, kuljetustehtävien suunnittelussa ja kuormakorien valinnassa. Opettaja opastaa opiskelijaa harjoitustöiden suunnittelussa, suorittamisessa sekä oikeiden työkalujen, laitteiden ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle.
Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa

Elintarvikkeiden kuljettaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elintarvikkeiden kuljettaminen Suoritetaan työssäoppimalla tai työssäoppimispaikan kaltaisessa paikassa.

Opiskelija syventää ja soveltaa hankkimaansa osaamistaan työssäoppimispaikalla erilaisissa alan työtehtävissä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja käy työssäoppimispaikalla ohjaus- ja arviointikeskusteluita yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelija pitää työssoppimispäiväkirjaa.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa