4.2.7 Trukinkuljettajan tehtävät 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii ajamaan ja työskentelemään vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti. Opiskelija oppii trukin toimintaperiaatteet sekä tekemään päivittäiset ajoonlähtö- ja lopetustoimet. Opiskelija suorittaa työturva- ja EA1-kortin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • trukin toimintaperiaatteet
 • tietää vastuuvakuutuksen merkityksen
 • suorittaa ajoonlähtö- ja –lopetustoimet
 • tehdä päivittäiset huoltotoimet
 • tietää määräaikaishuollossa tehtävät korjaukset
 • ajaa ja työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti
 • pinoamistekniikan lattialle, hyllytyksen ja ajoneuvon lastauksen tai purkamisen
 • työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen
 • työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot

Opiskelija:

 • suorittaa työturvakortin
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, oppimistehtävä suorittamalla, itsenäisenä opiskeluna sekä työssäoppimisena työpaikoilla.

Tutkinnon osaan integroidaan yhteisiä tutkinnon osia.

Tutkinnon osan perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko- ja vertaisoppimista, yritys- ja messuvierailuja sekä alan yritysten ja yhteisöjen järjestämiä tilaisuuksia.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 6 osaamispisteen verran. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja:
Äidinkieli,
Vieraat kielet,
Matematiikka,
Fysiikka,
Kemia,
Tieto-ja viestintätekniikka,
Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa Trukin taitava ajaminen edellyttää tilan hahmottamisen hyvää kykyä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi