4.2.10 Varaston tietojärjestelmät 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tavaran varastokirjanpidon perusteet ja oppii päivittämään saldoja varastokirjanpito-ohjelmaan sekä tulostamaan ja tulkitsemaan varaston seurantaraportteja.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • käyttää varastokirjanpito-ohjelmaa
  • varastokirjanpidon perusteet
  • päivittää saldoja varastokirjanpito-ohjelmaan
  • tulostaa raportteja varaston tietojärjestelmän avulla
  • tulkita varastonseurantaraportteja.
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1-3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, oppimistehtävä suorittamalla, itsenäisenä opiskeluna sekä työssäoppimisena työpaikoilla.

Tutkinnon osan perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko- ja vertaisoppimista, yritys- ja messuvierailuja sekä alan yritysten ja yhteisöjen järjestämiä tilaisuuksia.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla kolmen osaamispisteen (3 osp) verran. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida äidinkielen ja matematiikan opintoja.
Muuta tietoa Tutkinnon osan suoritus edellyttää tarkkuutta numeroiden ja lukumäärien käsittelyssä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi