Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TAVARAN VASTAANOTTO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Saapumisdokumenttien käsittely Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa saapumisdokumenttien, kuten rahtikirja, ja pakkausluettelo, sisältöön ja niihin tehtäviin merkintöihin sekä merkintöjen juridisiin merkityksiin.
Saapuvan tavaran yksikkömäärän toteaminen Opiskelija harjoittelee saapuvan tavaran yksikkömäärien laskemista ja vertaamista rahtikirjan tietoihin.
Näkyvä ja piilevä vahinko Opiskelija perehtyy näkyvän ja piilevän vahingon eroon ja oppii oppimistehtäviä tekemällä tekemään varauman rahtikirjaan.
Saapuvan tavaran käsittely Opiskelija harjoittelee opettajan ohjauksessa tavaran purkamista kuljetusvälineestä sekä tavaran hyllyttämistä ja pinoamista erilaisilla välineillä, kuten trukeilla ja lavansiirtovaunuilla, oppien oikeat työmenetelmät erilaisille tavaroille.
Tavaran vastaanotto Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa ja harjoitusten muodossa saapuneen tavaran vastaanoton tehtävät ja päivittämään tiedon varastokirjanpitojärjestelmään. Opiskelija vertaa oppimistehtävissä saapunutta tavaraa rahtikirjan ja lähetysluettelon sekä tilauksen tietoihin ja päivittää tiedon saapuneista tavaroista varastotietojärjestelmään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa tavaran vastaanottotyön teoria ja työsaliopetusta.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa

TAVAROIDEN SÄILYTYS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tavaran varastointivaatimukset Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa ja oppimistehtävien avulla erityyppisten tavaroiden varastointivaatimuksiin, kuten pinottavuuteen, lämpötila-, kosteus- ja valoherkkyyden aiheuttamiin rajoitteisiin. Oppimista voidaan toteuttaa myös mm. yritysvierailujen yhteydessä.
Varastointipaikan valinta Opiskelija oppii oppimistehtäviä tekemällä valitsemaan tavaralle sopivan varastopaikan. Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa ja oppimistehtävien muodossa erilaisiin säilytysratkaisuihin.
Hyllytys- ja/tai pinontatekniikka Opiskelija perehtyy hyllytys- ja pinontatekniikkaan ja harjaantuu erilaisten trukkien käyttämiseen hyllytys- ja pinontaharjoituksia tekemällä.
Hygieniapassi Oppilas perehtyy hygieniavaatimuksiin ja suorittaa hyväksytysti hygieniapassikokeen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa teoria- ja työsaliopetusta varastopaikan valintaan tavaran varastointivaatimusten mukaisesti sekä hyllytys- ja pinontatekniikasta.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa Opiskelija suorittaa hyväksytysti hygieniapassikokeen.

TAVARAN VASTAANOTTO JA SÄILYTYSTYÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työsopimuksen teko Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa työsopimuksen keskeiset asiat osaa etsiä tietoja työsopimuksen tekemiseen vaikuttavista laeista. Opiskelija tekee opettajan ohjauksessa työssäoppimis- tai työsopimuksen.
Annettujen työaikojen noudattaminen Opiskelija oppii noudattamaan annettuja työaikoja ja perehtyy työaikojen noudattamisen merkitykseen työssäoppimisen yhteydessä.
Tavaran vastaanoton työvaiheet ja säilytyksen työvaiheet Opiskelija oppii työssäoppimisen yhteydessä tavaran vastaanoton ja säilytyksen työvaiheet suhteessa toisiinsa.
Tavaran vastaanotto Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa hävikin syyt ja oppii työssäoppimisjakson aikana välttämään hävikin syntymistä vastaanottotyössä. Opiskelija oppii työssäoppimisjakson aikana tekemään vastaanottotyön kokonaisuudessaan sopivia työvälineitä käyttäen.
Tavaran säilytystyö Opiskelija oppii työssäoppimisjakson aikana välttämään hävikin syntymistä säilytystyössä. Opiskelija oppii valitsemaan tavaralle sopivan varastopaikan ja sijoittamaan tavarat sopiville varastopaikoille sopivia työvälineitä käyttäen.
Kuormalavan käyttö Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa kuormalavaan liittyviä standardeja ja työssäoppimisen aikana opiskelija oppii käyttämään kuormalavoja ohjeiden mukaisesti.
Alan keskeiset käsitteet Opiskelija oppii työssäoppimisen yhteydessä työyhteisössä käytettävien käsitteiden ja termien merkityksen.
Tuotetuntemus Opiskelija perehtyy työssäoppimispaikkaan tuleviin tuotteisiin ja niiden keskeisiin tavarantoimittajiin.
Logistinen järjestelmä Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa osto- ja myyntitoimintojen vaikutuksiin varastossa. Työssäoppimisjakson aikana oppilas selvittää ja kuvaa työssäoppimispaikan osto- ja myyntitoimintojen perusperiaatteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle tavaran vastaanotto- ja säilytystyön ohjausta.

Opettaja ja työpaikkaohjaaja arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa