Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TAVARAN KERÄILY

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Keräilydokumenttien hallinta Opiskelija perehtyy erilaisiin keräilydokumentteihin ja niiden tietosisältöön.

Opiskelija tulkitsee keräilydokumenteista keräilytyössä tarvittavia tietoja.

Opiskelija käyttää keräilydokumentteja suunnitellessaan keräilyn suorittamista.

Keräilyn suorittaminen ja keräily-yksiköt Opiskelija laatii keräilysuunnitelman opettajan ohjaamana.
Opiskelija etsii tietoa erilaisista keräily-yksiköistä ja perehtyy erilaisten keräily-yksiköiden käyttöön

Opiskelija valitsee oikeat ja tarkoituksenmukaiset keräily-yksiköt keräilytyön suorittamiseksi ja pohtii valintansa perusteita.
Opiskelija harjoittelee keräily-yksiköiden käyttöä opettajan ohjauksessa

Opiskelija toteuttaa keräilytehtäviä, erillisten toimintaohjeiden ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti, harjoitellen tehokasta keräilyjärjestystä.

Opiskelija pohtii keräilytyön merkitystä osana logistista prosessia ja sen vaikutusta muihin työyhteisön jäseniin ja asiakkaisiin
Opiskelija pohtii hävikin merkitystä ja sen syntymisen ennaltaehkäisyä keräilytyössä

Keräilytoimintojen työvälineiden hallinta ja käyttö Opiskelija etsii tietoa erilaisista keräilyssä tarvittavista peruslaitteista ja työvälineistä.

Opiskelija perehtyy keräilyssä tarvittavien peruslaitteiden ja työvälineiden turvalliseen käyttöön ja työtapoihin
Opiskelija valitsee keräilyyn tarkoituksenmukaisimmat työvälineet ja suunnittelee niiden turvallisen ja taloudellisen käytön keräilytyössä.

Opiskelija käyttää erilaisia keräilyn työvälineitä keräilytehtävässä turvallista työtapaa noudattaen.

Pakkaustekniikka ja pakkausten merkinnät Opiskelija etsii tietoa pakkausmateriaalien ja pakkausteknisten laitteiden toimittajista ja tutustuu alan yrityksiin.
Opiskelija perehtyy erilaisiin pakkausmateriaaleihin ja -tekniikoihin opettajan ohjauksessa.

Opiskelija valitsee kuhunkin lähetykseen oikeanlaisen pakkauksen ja käyttää pakkausmateriaaleja taloudellisesti ja
ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.

Opiskelija perehtyy pakkaamisessa käytettäviin osoite-, varoitus- ja käsittelymerkintöihin

Opiskelija merkitsee lähetykset asianmukaisilla
osoite-, varoitus- ja käsittelymerkinnöillä

Jätteiden lajittelu Opiskelija perehtyy jätteiden lajitteluohjeisiin ja lajittelee keräily- ja pakkaustyössä syntyneet jätteet ohjeiden mukaisesti.
Tulityökortti Opiskelija saa paloturvallisuuteen liittyvää opetusta ja suorittaa hyväksytysti tulityökorttikokeen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa tavaran keräilytyön teoria ja työsaliopetusta.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa Opiskelija suorittaa hyväksytysti tulityökorttikokeen.

TAVARAN LÄHETYS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lähetystekniikka ja kuljetuspakkaukset Opiskelija tutustuu erilaisiin lähetystekniikoihin ja kuljetuspakkaus vaihtoehtoihin opettajan ohjaamana.
Opiskelija perehtyy lähettäjän vastuuseen TKSL:n mukaisesti
Opiskelija valmistelee lähetyksen kuljetusta varten annettujen ohjeiden mukaisesti
Kuljetusdokumentit Opiskelija perehtyy erilaisiin kuljetusdokumentteihin sekä niiden tietosisältöihin.

Opiskelija käyttää ja täyttää erilaisia kuljetusdokumentteja
Opiskelija perehtyy kansainvälisten kuljetusten yleisimpiin dokumentteihin ja tulkitsee niiden tietoja.

Rahditusperusteet Opiskelija etsii tietoa erilaisista rahditusperusteista ja pohtii niiden kustannusvaikutuksia oppimistehtävän avulla.
Opiskelija laskee erilaisten lähetysten rahdituspainoja rahditusperusteiden mukaisesti.
Kuljetuspalvelutarjonta Opiskelija perehtyy kuljetuspalvelutarjontaan
ja niiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön erilaisten lähetyksien lähettämisessä.

Opiskelija etsii tietoa kuljetuspalvelun tarjoajien hinnoitteluperiaatteista ja tekee oppimistehtävän lähetyksen kuljetuksen hinnoittelusta.

Kuormanvarmistamisen periaatteet Opiskelija lastaa ja tekee kuorman varmistamisen ja sidonnan
annettujen ohjeiden mukaan työturvallisuusohjeita noudattaen, työryhmän jäsenenä, opettajan ohjauksessa.
Opiskelija perehtyy ajoneuvon kantavuus- ja painopisteasioihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa tavaran lähetystyön teoria ja työsaliopetusta.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa

TAVARAN KERÄILY JA LÄHETYSTYÖ (15 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tavaran keräily- ja lähetystyö Opiskelija suorittaa työssäoppimispaikan keräily- ja lähetystoimintaan liittyviä keskeisiä tehtäviä työpaikan ohjeiden mukaan, työturvallisuusohjeita noudattaen, asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti, ottaen huomioon muut työyhteisön jäsenet.

Opiskelija tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä
työtehtävissään ja huomioi ergonomian työtehtävissään.
Opiskelija toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee tarvittaessa asiakkaiden kanssa.

Opiskelija noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti ja työnantajan edellyttämällä tavalla.

Tuote- ja asiakastuntemus Opiskelija perehtyy yrityksen tuotteisiin ja keskeisiin asiakkaisiin sekä työssä tarvittavaan asiakaspalveluun.
Asiakaspalvelu Opiskelija käyttäytyy ja vastaa puhelimeen ohjeiden mukaisesti, pukeutuu ja toimii asiallisesti työtehtävän ja työnantajan edellyttämällä tavalla.

Opiskelija toimii aloitteellisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella

Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle tavaran keräily- ja lähetystyön ohjausta.

Opettaja ja työpaikkaohjaaja arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa