Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SUORITATAAN YHTENÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISENÄ TOIMINTAKOKONAISUUTENA:

VAARALLISTEN AINEIDEN KÄSITTELY

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Säädökset ja määräykset sekä laatujärjestelmät Opiskelija perehtyy vaarallisten aineiden säädöksiin ja määräyksiin sekä niiden merkitykseen vaarallisten aineiden käsittelyssä. Opiskelija perehtyy laatujärjestelmien vaatimuksiin ja vaikutuksiin vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyen.

Opiskelija perehtyy vaarallisten aineiden merkintöihin ja aineluokkiin. Opiskelija selvittää erilaisten vaarallisten aineiden vaaraominaisuuksia.

Tavaran pakkaaminen, lähettäminen ja vastaanottaminen Opiskelija pakkaa ja merkitsee kollit vaaralliset aineet säädösten ja määräysten mukaisesti. Opiskelija perehtyy eri aineiden vapaarajoihin sekä yhteenkuormauskieltoihin ja tekee niistä oppimistehtäviä.

Opiskelija vastaanottaa vaarallisia aineita vaarallisten aineiden säädösten ja määräysten mukaisesti.

Opiskelija toimii vuorovaikutustilanteissa ja harjoittelee työskentelyä asiakkaiden kanssa.

Tavaran turvallinen sijoittaminen ja varastointi Opiskelija perehtyy kemikaalilain vaarallisten
aineiden käsittelyä ja varastointia koskeviin määräyksiin hakemalla tarvittavaa tietoa vaarallisten aineiden varastointiin ja käsittelyyn kemikaalikorteista
ja säädöskokoelmista.

Opiskelija sijoittaa vaarallisia aineita sisältävät kollit turvallisesti varastoon aineiden ominaisuudet huomioiden sekä varastoi vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti.
Opiskelija oppii käyttämään työtehtävissään työpaikkansa
vaarallisten aineiden varastointiin tarkoitettua varastoa turvallisesti.

Asiakirjat Opiskelija perehtyy vaarallisten aineiden kuljetuksissa tarvittaviin asiakirjoihin.

Opiskelija käsittelee vaarallisten aineiden kuljetuksissa käytettyjä asiakirjoja ja hakee niistä työtehtävissään tarvittavat tiedot.

Opiskelija laatii säädösten edellyttämiä
vaarallisten aineiden kuljetuksissa tarvittavia asiakirjoja

Vastuut ja velvollisuudet Opiskelija perehtyy VAK-säädösten mukaisiin vastuisiin ja velvollisuuksiin työtehtävissään.

Opiskelija valvoo vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä työtehtävissään kuljetusketjun turvallisuutta ja säädösten
mukaisuutta.

Opiskelija käyttää oikein suojavälineitä terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Opiskelija huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä

Toiminta vaara- ja
vahinkotilanteessa
Opiskelija harjoittelee ohjattuna toimimaan vaara- ja vahinkotilanteissa, oikeaoppisen avun hälyttämisen ja antamaan viranomaisille tilannearvion ohjeiden mukaisesti.
Opiskelija perehtyy vaarallisten aineiden turvallisuusohjeisiin.
Opiskelija käsittelee ohjattuna vaarallisia aineita
turvallisuusohjeiden edellyttämällä tavalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa vaarallisten aineiden käsittelyn ja säilytyksen ja teoria ja työsaliopetusta sekä lainsäädännön teoriaopetusta.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa Tutkinnon osaan ei sisälly erillistä työssäoppimisjaksoa.