Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

VARASTON TIETOJÄRJESTELMÄT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Varastokirjanpidon perusteet Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa varastokirjanpidossa ylläpidettäviin tietoihin, joita ovat mm. saldot, hyllypaikat ja hankintahinnat.
Varastokirjanpito-ohjelman saldojen päivitys Opiskelija harjaantuu opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa sekä työssäoppimalla päivittämään saapuvan tavaran saldojen määrät sekä korjaamaan havaitut virheelliset saldot käytössä olevaan tietojärjestelmään.
Varastokirjanpidossa olevat tapahtumatiedot Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa tulkitsemaan varastokirjanpidon tapahtumatietoja kuten esim. tavaran osto, saapuminen, varastosiirto, saldon korjaus, myynti, lähetys.
Raporttien tulostus varastokirjanpito-ohjelmasta Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa tulostamaan varastokirjanpidosta erilaisia varastonhoidon kannalta oleellisia raportteja, esim. varaston arvo ja avoimet osto- ja myyntitilaukset.
Varaston seurantaraporttien tulkinta Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa tulkitsemaan varaston seurantaraportteja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja, ja työssäoppimisen aikana myös työpaikkaohjaaja, antavat varaston tietojärjestelmien käyttämiseen tarvittavaa teoria ja työsaliopetusta.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa