4.2.11 Tavaran kuljettaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii kuormaamaan ajoneuvon, varmistamaan kuorman säädösten mukaisesti sekä suorittamaan turvallisesti kuljetustehtävän B-ajoneuvoluokan ajoneuvolla. Opiskelija oppii tekemään ajoneuvon päivittäiset ajoonlähtö- ja lopetustoimet sekä huolehtimaan ajoneuvon puhtaudesta ja siisteydestä. Opiskelija suorittaa B-ajoneuvoluokan kuljettajatutkinnon.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • tehdä ajoneuvon ajoonlähtötarkastuksen
 • kuormaukseen ja kuorman sitomiseen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • valmistella ajoneuvonsa kuormatilat kuormaus- tai purkausvalmiuteen
 • valita kuormankäsittelylaitteen työtehtävän mukaisesti
 • käyttää rahtikirjaa
 • kuorman sijoittamisen ja varmistamisen
 • noudattaa työturvallisuusohjeita
 • työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • huomioida kuorman asettamat vaatimukset kuljetustehtävän aikana
 • huolehtia ajoneuvon siisteydestä
 • toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtehtävissä.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa:

 • B-ajoneuvoluokan perusvaiheen kuljettajantutkinnon (ajokorttilaki 386/2011, 23 §).
 • kuljetustehtävän
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Ennen opintokokonaisuuden aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna hyväksytysti varastopalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 ja 2.5.4.

Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, oppimistehtävä suorittamalla, itsenäisenä opiskeluna sekä työssäoppimisena työpaikoilla.

Tutkinnon osan perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko- ja vertaisoppimista, yritys- ja messuvierailuja sekä alan yritysten ja yhteisöjen järjestämiä tilaisuuksia.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla osaamispisteen verran. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla, mikäli opiskelijalla on voimassa oleva B-ajoneuvoluokan ajoneuvon ajo-oikeus. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida äidinkielen ja ympäristöosaamisen opintoja.
Muuta tietoa Opiskelijan tulee opintojakson aloittaessaan täyttää ajokorttiluvan saamisen vaatimukset
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi