4.3.1 Kuljetusten monimuotoisuus 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy aiempaa laajemmin ja syvemmin erilaisiin kuljetusmuotoihin ja erilaisten tuotteiden kuljetuksille asettamiin vaatimuksiin saaden yleiskuvan erilaisista kuljetusvaihtoehdoista. Lisäksi opiskelija syventää tietämystään valitsemastaan kuljetusmuodosta perehtymällä kustannusten muodostumiseen kuljetusmuodossa valitsemassaan sekä niiden kustannusvaikutuksiin tuotteen hinnoittelussa.
Ammattitaitovaatimukset Oma arviointitaulukko

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • tuntee eri kuljetusmuodot ja niiden sisällä esiintyvät erot
  • perehtyy syvällisemmin yhteen valitsemaansa kuljetusmuodoista
  • osaa määritellä kuljetuskustannusten suuruusluokan tuoteyksikköä kohti valitsemassaan kuljetusmuodossa.
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2.-3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, oppimistehtävä suorittamalla ja itsenäisenä opiskeluna.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osa sisältää kuljetusmuotojen vertailua sekä kuljetuskustannusten analysointia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvänä aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi