4.3.2 Varaston suunnittelu 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy varaston suunnitteluun ja ja tekee varaston layout-suunnitelman, määrittelee tavaravirtojen perusteella tarvittavat koneet, kaluston ja työvoimaresurssit sekä laatii kustannusarvion.
Ammattitaitovaatimukset Oma arviointitaulukko

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • valita soveltuvan varastointiteknologian
  • määrittää tilatarpeet
  • suunnitella varaston layoutin
  • valita soveltuvat koneet, laitteet ja kaluston
  • määrittää tarvittavat henkilöresurssit
  • selvittää varaston perustamiskustannukset
  • selvittää varaston toiminnan kustannukset
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, oppimistehtävä suorittamalla ja itsenäisenä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan toteuttaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osa kokoaa aiemmat ammatilliset opinnot kokonaisuudeksi jonka tuotoksena syntyy varastosuunnitelma. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää ammatillista osaamista ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvänä aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi