4.3.3 Pääkaupunkiseudun tuntemus 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tutustuu pääkaupunkiseutuun ja liikenteen sujuvuuteen, ongelmiin sekä reittivalintojen ajalliseen merkitykseen tavaroiden kuljetuksessa.
Ammattitaitovaatimukset Oma arviointitaulukko

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • tuntee pääkaupunkiseudun eri alueet
  • tuntee pääkulkuväylät pääkaupunkiseudulla
  • osaa välttää yleisimpiä ruuhkahuippuja
  • perehtyy ruuhkan merkitykseen liikenteessä
  • osaa arvioida rahtikustannusten vaikutuksia
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1., 2. tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, oppimistehtävä suorittamalla, itsenäisenä opiskeluna sekä työssäoppimisena työpaikoilla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osa voidaan integroida matematiikan opintoihin.
Muuta tietoa Tutkinnon osa sisältää etäisyyksien ja vaihtoehtoisten reittien vertailua sekä liikennevirtojen selvittämistä ja liikennevirtojen nopeuden muutosten vaikutusta ajoaikoihin.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvänä aloitteellisuutena ja vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi