4.3.5 Verkkokaupan logistiikka 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään erilaisiin verkkokauppoihin, verkkokaupan logistiikkaan ja siihen liittyviin erityispiirteisiin, säädöksiin ja määräyksiin.
Ammattitaitovaatimukset Oma arviointitaulukko

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • erilaiset verkkokaupat ja niiden toiminnan perusperiaatteet
 • verkkokaupan tilaus-toimitusprosessien erityispiirteet
 • erottaa suoran (fyysiset tuotteet) ja epäsuoran (immateriaaliset tuotteet) sähköisen kaupankäynnin tilaamisen ja toimittamisen erot
 • käyttää verkkokauppaan ja sen logistiikkaan liittyviä tietoteknisiä järjestelmiä
 • toimia verkkokauppaan liittyvien sidosryhmien kanssa osana logistista ketjua
 • verkkokauppaa ja verkkokaupan logistiikkaa koskevat säädökset ja määräykset
 • verkkokaupan toimitukset kotimaahan ja ulkomaille
 • verkkokaupan logistiikan lisäarvopalvelut
 • käsitellä asiakaspalautuksia
 • toimia vaativissa aikatauluissa
 • toimia asiakaslähtöisesti
Kirijakso Opiskelija perehtyy riittävästi opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, itsenäisesti oppimistehtäviä suorittamalla sekä työssäoppimalla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Verkkokaupan nopea kasvu ennustaa suuria muutoksia perinteisen kaupan rakenteeseen ja myös logistiikkaan.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Logiikkaohjauksien asennukset–tutkinnon osassa yrittäjyyden ammattitaitovaatimuksista opiskelija osaa

 • tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
 • käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa
 • toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon
 • arvioida yrityksen kehittämistarpeita

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi