4.3.4 Pääkaupunkiseudun linjastotuntemus 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tutustuu pääkaupunkiseudun tärkeimpiin bussilinjoihin, pysäkkien sijainteihin ja jatkoyhteysmahdollisuuksiin eri linjastojen solmukohdissa
Ammattitaitovaatimukset Oma arviointitaulukko

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • tuntee pääkaupunkiseudun eri bussilinjojen reitit
  • tuntee pääkulkuväylät pääkaupunkiseudulla
  • tietää pääkaupunkiseudun bussireittien varrella sijaitsevien tärkeimpien kohteiden ja pysäkkien sijainnit
  • tuntee joukkoliikennekaistojen sijainnit
  • osaa neuvoa matkustajia reittivalinnoissa
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, oppimistehtävä suorittamalla, itsenäisenä opiskeluna sekä työssäoppimisena työpaikoilla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen opintoja.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvänä aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi