Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

OSTO- JA MYYNTITOINNOT VARASTOISSA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Markkinoinnin peruskäsitteet Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa markkinoinnin merkitykseen yritykselle sekä markkinoinnin perusteisiin
Tavarantoimittajien tuotehakemistojen, hinnastojen ja luetteloiden käyttö Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa tavarantoimittajien paperisten ja sähköisten hakemistojen, hinnastojen ja luetteloiden käyttöön.
Alennusten vaikutus Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa myyntikatteen ja käyttökatteen laskemiseen, hinnoittelun perusteisiin ja alennusten vaikutuksiin.
Rahti- ja varastointikustannusten vaikutukset Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa rahti- ja varastointikustannusten muodostumiseen ja vaikutuksiin.
Yrityksen keskeisimmät nimike- ja tuotevalikoimat Opiskelija perehtyy työssäoppimispaikassa yrityksen nimike- ja tuotevalikoimaan.
Asiakaspalvelu Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa sekä työssäoppimispaikassa asiakaspalvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä kuten käytöksen ja pukeutumisen merkityksen. Oppilas perehtyy ulkoiseen ja sisäisen asiakkuuden käsitteisiin.
Yrityksen osto- ja myyntitapahtumaan liittyvät toiminnot Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa sekä työssäoppimispaikassa erilaisiin osto- ja myyntitapahtumiin liittyviin toimintoihin, kuten:

  tilausprosessi

 • ostotoiminta
 • ostotilaus
 • tavaran saapuminen
 •  
  toimitusprosessi

 • myyntitoiminta
 • myyntitilaus
 • toimitus.

Opiskelija oppii tarkastelemaan varastotietojärjestelmästä mm. edellä mainittujen tapahtumien määrää ja tilaa.

Yrityksen ja alan ohjeiden, laatuvaatimusten sekä lainsäädännön mukainen toiminta Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa ja oppimistehtävien avulla sekä työssäoppimispaikassa yrityksen ja alan ohjeiden, laatuvaatimusten sekä lainsäädännön mukaiseen toimintaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ja työssäoppimisen aikana myös työpaikkaohjaaja antavat osto- ja myyntitoimintojen teoria- ja työsaliopetusta sekä alan ohjeiden, laatuvaatimusten sekä lainsäädännön teoriaopetusta.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa