Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

KULJETUSTEN MONIMUOTOISUUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Eri kuljetusmuodot ja niiden sisällä esiintyvät erot Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa pääkaupunkiseudun erilaisiin kuljetusmuotoihin, kuten esim:
Merikuljetukset
Stroro
RoRo
neste ja kaasukuljetukset
merikonttikuljetukset
Ilmakuljetukset
Maakuljetukset
rautatie
kotimaan kuljetukset
kansainväliset kuljetukset
maantie
jakelu
runkokuljetukset
kansainväliset kuljetukset
neste- ja kaasukuljetukset
erikoiskuljetukset
Syvällinen perehtyminen yhteen valitsemaansa kuljetusmuotoon Saatuaan yleiskuvan eri kuljetusmuodoista opiskelija valitsee yhden kuljetusmuodon syvällisemmän perehtymisen kohteeksi sekä perehtyy siihen opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa.
Kuljetuskustannusten suuruusluokan määrittely tuoteyksikköä kohti valitsemassaan kuljetusmuodossa. Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien, harjoitusten ja kenttätutkimuksen kuljetuskustannusten muodostumiseen valitsemassaan kuljetusmuodossa ja saa käsityksen siitä, kuinka suuren osan kuljetuskustannukset ovat tuotteen hinnasta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa teoriaopetusta eri kuljetusmuodoista ja ohjaa opiskelijan etsimään itsenäisesti syventävää tietoa.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa