Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

PÄÄKAUPUNKISEUDUN TUNTEMUS VARASTONHOITAJALLE

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Moniakselisen työstökoneen mahdollisuuksien tunteminen Opiskelija tutustuu koneiden lisäakseleiden liikkeisiin ja niiden avulla saavutettaviin etuihin.
Pääkaupunkiseudun eri alueiden tunteminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa pääkaupunkiseudun eri alueiden sijaintiin ja merkittävimpien tavaraliikenneterminaalien sijainteihin
Pääkaupunkiseudun pääkulkuväylien tunteminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa pääkulkuväyliin eri alueiden välillä.
Ruuhkan merkitykseen liikenteessä perehtyminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien, harjoitusten ja kenttätutkimuksen muodossa muuttuvien liikennetiheyksien vaikutukseen ajonopeuksiin eri pääliikenneväylillä sekä ajonopeuksien merkitykseen ajoajoissa eri kohteiden välillä.
Yleisimpien ruuhkahuippujen välttäminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa yleisimmin esiintyviin ruuhka-aikoihin eri liikenneväylillä.
Rahtikustannusten vaikutusten arvioiminen Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa, oppimistehtävien ja harjoitusten muodossa ajonopeuksien muutoksen vaikutukseen rahtikustannusten muodostumisessa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan perehtymään pääkaupunkiseudun tärkeimpiin kuljetusväyliin, ruuhkapaikkoihin sekä rahtikustannusten muutoksiin matkan ja ajoajan muuttuessa.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa