4.1.10 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään logistiikka-alan perustutkinnon opetussuunnitelmaan ja näyttöaineistoon sekä opitaan tunnistamaan työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitava osaaminen. Tunnistetaan myös työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivia työtehtäviä ja selvitetään niiden arviointikohteet ja -kriteerit.
Lisäksi harjoitellaan esittelemään oman alan työ- ja koulutusmahdollisuuksia, perehdyttämään ja ohjaamaan muita opiskelijoita työssäoppimiseen sekä ammattiosaamisen näyttöihin ja kehittämään omaa toimintaa ohjaajana erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää
  niiden arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit
 • neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta
 • valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia
 • perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin
 • esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille
 • käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja
 • toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa
 • vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta
 • itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan
 • arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti.
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Ennen tutkinnon osaa tulee olla suoritettuna vähintään yksi työssäoppimisjakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, oppimistehtäviä suorittamalla, itsenäisenä opiskeluna sekä työssäoppimisena työpaikoilla.

Tutkinnon osan perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko- ja vertaisoppimista sekä yritys- ja oppilaitosvierailuja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan erilaisin oppilaitoksessa käytössä olevin menetelmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla opettajan ja/tai työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osa voidaan integroida äidinkielen ja työelämätaitojen opintoihin.
Muuta tietoa Tutkinnon osa mukailee erillistä, Työpaikkaohjaajien koulutus -opintokokonaisuutta.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenevät mm. tehtäviin liittyvissä ohjaus-, perehdyttämis- ja esittelytehtävissä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi