4.1.14 Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 40 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija opiskelee kuorma-autolle tehtävät perushuolto toimet ja kuorma-autojen yleisimmät rakenteet, sekä järjestelmät. Opiskelija opiskelee kuormaamisen, kuorman varmistamisen, rahdittamisen, pakkaamisen, kuormankäsittelylaitteet, sekä niihin liittyvät määräykset, asiakirjat ja merkinnät. Opiskelija opiskelee käyttämään alalla tarvittavia tietoteknisiä ja telemaattisia laitteita, sekä ohjelmistoja ja järjestelmiä. Opiskelija opiskelee toimimaan työturvallisesti, yrittäjämäisesti ja noudattamaan ohjeita työtilanteissa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä
 • tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita
 • käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia
 • käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä
 • toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää
 • käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä
 • määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon
 • käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja
 • pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät
 • käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittelylaitteita
 • vastaanottaa ja säilyttää tavaroita
 • kerätä ja lähettää tavaroita
 • kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot
 • tehdä osaltaan työsopimuksen
 • alansa työturvallisuusohjeet.
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuuteen liittyvät perusasiat käytettäessään koneita ja laitteita.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. lukuvuosi, jaksot 1-4. 2.lukuvuosi jaksot 1-2

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoilla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja:
Äidinkieli,
Vieraat kielet,
Matematiikka,
Fysiikka,
Kemia, Tieto-ja viestintätekniikka,
Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi