4.1.15 Linja-auton tavarankuljetusten hallinta 40 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija opiskelee linja-autolle tehtävät perushuoltotoimet ja linja-autojen yleisimmät rakenteet, sekä järjestelmät. Opiskelija opiskelee linja-auton kuormaamisen, kuorman varmistamisen, rahdittamisen, pakkaamisen, kuormankäsittelylaitteet, sekä niihin liittyvät määräykset, asiakirjat ja merkinnät. Opiskelija opiskelee käyttämään alalla tarvittavia tietoteknisiä ja telemaattisia laitteita, sekä ohjelmistoja ja järjestelmiä. Opiskelija opiskelee toimimaan työturvallisesti, yrittäjämäisesti ja noudattamaan ohjeita työtilanteissa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • asennoitua ammattikuljettajan tehtävien edellyttämällä tavalla
 • tehdä perushuoltotoimet linja-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä
 • tunnistaa linja-autoihin kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita
 • käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia
 • käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä
 • toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää
 • käyttää telemaattisia järjestelmiä kuljettajan työssä
 • käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja
 • toimia yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkintöjen mukaisesti
 • käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittelylaitteita
 • kuormata, varmistaa ja purkaa linja-autoon erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot
 • tehdä osaltaan työsopimuksen
 • alansa työturvallisuusohjeet
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuuteen liittyvät perusasiat käytettäessä koneita ja laitteita.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. lukuvuosi, jaksot 1-4. 2.lukuvuosi jaksot 1-2

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa, työsaleissa ja ulkokoulutusalueilla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja:
Äidinkieli,
Vieraat kielet,
Matematiikka,
Fysiikka,
Kemia,
Tieto-ja viestintätekniikka,
Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi