4.1.16 Kuorma-autokuljetukset 40 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija opiskelee käyttämään kuorma-autoa työtehtävissä. Opiskelija oppii valitsemaan työtehtävään parhaiten soveltuvan auton ja kuormatilan. Opiskelija oppii kuormaamaan ajoneuvon säädösten mukaisesti vähintään kahdella erilaisella kuormankäsittelylaitteella. Opiskelija oppii laatimaan työtehtävään soveltuvat reitit ja noudattamaan ajo- ja lepoaikamääräyksiä, sekä suorittamaan kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoiden. Opiskelija oppii toimimaan yrittäjämäisesti ja huomioimaan turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet kuorma-autolle
 • käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja
 • valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen soveltuvan kuormatilan
 • suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin
 • käyttää vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavaa lisälaitetta ja välinettä (taka-tai sivulaitanostin, trukki, kappaletavaranosturi)
 • kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla
 • kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan (noudattaa työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä)
 • suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoiden
 • käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa

 • C-luokan kuljettajatutkinnon
 • ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti
 • kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuuteen liittyvät perusasiat käytettäessä koneita ja laitteita.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. – 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa, työsaleissa ja ulkokoulutusalueilla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja:
Äidinkieli,
Vieraat kielet,
Matematiikka,
Fysiikka,
Kemia,
Tieto-ja viestintätekniikka,
Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa C-luokan kuljettajatutkinto, ADR-peruskurssi ja koe, sekä kuljetusalan työturvakortti
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi