Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Logistiikan perustyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tietotekniikan perusteet

Telematiikka

Rahditus ja pakkaaminen

Opiskelija laatii tekstinkäsittelyohjelmalla asiakirjoja, esimerkiksi cv.n tai työhakemuksen, annettujen määritysten mukaisesti. Opiskelija muokkaa tekstiä annettujen vaatimusten mukaiseksi. Opiskelija käyttää taulukkolaskentaohjelmaa laatiessaan erilaisia työssään tarvitsemiaan taulukoita ja kaavioita.
Työelämätaidot Opiskelija tekee esityksen esitysgrafiikkaohjelmalla joko omasta tai annetusta aiheesta. Opiskelija opiskelee käyttämään sähköpostia asiallisesti ja liittämään viesteihin erilaisia liitteitä.

Opiskelija selvittää viivakoodien ja saattomuistien käyttökohteet. Opiskelija käyttää ajoneuvojen seurantajärjestelmiä ja perehtyy sähköisen rahtikirjan käyttöön.

Opiskelija opiskelee kuljetusyksikölle tarvittavat kuljetusasiakirjat. Opiskelija vastaanottaa lähetyksen, tarkistaa sen ja tekee vaadittavat merkinnät kuljetusasiakirjoihin.

Opiskelija toimii osana logistista järjestelmää aikatauluja noudattaen.

Opiskelija suorittaa ea-1 kurssia vastaavat tiedot ja taidot.

Opiskelija suorittaa alansa työturvallisuuskurssin

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan itsenäisesti hänen laatiessaan erilaisia työssään tarvitsemia asiakirjoja ja taulukoita ja esitysgrafiikkaesityksiä.

Opettaja opastaa opiskelijaa tiedonhankinnassa ja ohjelmistojen käytössä. Opettaja tarkastaa yhdessä opiskelijan kanssa laaditut työt ja antaa ohjeita tarvittavien korjausten tekemiseen, sekä palautetta opiskelijan edistymisestä. Opiskelija esittää laatimansa esitysgrafiikkaesityksen opettajalle ja muille opiskelijoille.

Opettaja opastaa opiskelijaa käyttämään oppilaitoksessa käytettäviä telemaattisia järjestelmiä sekä tukee opiskelijan tiedonhankintaa yleisesti käytössä olevista järjestelmistä. Opiskelija laatii raportin yleisesti käytössä olevista järjestelmistä ja käyttökohteista. Opettaja tarkastaa raportin, ohjaa ja antaa palautetta työskentelystä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa keräilyssä, pakkausmateriaalien valinnassa, kuljetusyksikön koostamisessa, rahdituspainon määrittämisessä, pakkausmerkintöjen tekemisessä, sekä kuljetusasiakirjojen laatimisessa, opiskelijan koostaessa kuljetusyksikköä. Opiskelija määrittää rahditushinnan koostamalleen kuljetusyksikölle annettujen asiakastietojen perusteella. Opettaja tarkastaa laskelmat ja antaa ohjeita tarvittavien korjausten tekemiseen, sekä antaa palautetta opiskelijan osaamisesta. Opettaja ohjaa opiskelijaa tavaran vastaanottotarkastuksen tekemisessä ja varastokirjanpidon vaatimissa kirjauksissa. Opettaja neuvoo ja opastaa opiskelijaa etaidon käytössä.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Opiskelija suorittaa kuljetusalan työturvallisuuskortin sekä EA-1 kurssia vastaavat tiedot.

Muuta tietoa Sisältää työssäoppimista 6 osp

Ajoneuvon huoltaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ajoneuvotekniikan perusteet Opettaja opastaa opiskelijaa käyttöohjekirjojen käytössä ja muussa tiedonhankinnassa.
Opettaja opastaa opiskelijaa kuorma-autojen järjestelmien huolto- ja korjaustöiden suunnittelussa, suorittamisessa sekä oikeiden työkalujen ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan, sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään. Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa reittisuunnittelussa, kuormauksessa ja purkamisessa. Opettaja opastaa opiskelijaa harjoitustöiden suunnittelussa, suorittamisessa sekä oikeiden työkalujen, laitteiden ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle.
Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa

Ajoneuvon kuormaaminen ja purkaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kuormaaminen ja kuorman purkaminen Opiskelija opiskelee kuormaamiseen ja kuorman varmistamiseen liittyvät määräykset
Opiskelija opiskelee kuormaamaan kuorman ajoneuvoon lakien asetusten mukaisesti. Kuormauksessa ja kuorman purkamisessa opiskelija käyttää yleisesti terminaalissa käytettäviä apu- ja kuormankäsittelylaitteita, kuten esimerkiksi haarukkavaunuja, nokkakärryjä, tynnyrivaunuja ja lavansiirtovaunuja.

Opiskelija varmistaa kuorman lakien ja asetusten mukaisesti, käyttäen erilaisia kuormanvarmistusmenetelmiä ja laitteita, kuten esimerkiksi tuentaan kiiloja, kitkamattoja, tukitankoja ja sidontaan sidontavöitä sekä sidontaketjuja, sekä peittämiseen kuorma- ja lastiverkkoja. Opiskelija ymmärtää kuormaukseen liittyvät ilmiöt ja huomioi ne työtehtävissään.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja opastaa opiskelijaa käyttöohjekirjojen käytössä ja muussa tiedonhankinnassa.
Opettaja opastaa opiskelijaa harjoitustöiden suunnittelussa, suorittamisessa sekä oikeiden työkalujen, laitteiden ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle.
Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään. Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa.

Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja.

Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa Integroitavat yhteiset opinnot: 5 osp

Kuorma-auton kuljettajan tehtävät

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämätaidot Suoritetaan työssäoppimalla tai työssäoppimispaikan kaltaisessa paikassa.
Opiskelija syventää hankkimaansa osaamistaan työssäoppimispaikalla erilaisissa alan työtehtävissä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja käy työssäoppimispaikalla ohjaus- ja arviointikeskusteluita yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelija pitää työssoppimispäiväkirjaa.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa Suoritetaan työssäoppimalla 8 osp