Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Jätejakeiden käsittely

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri jätejäkeet ja niiden ominaisuudet. Opettajan ohjauksessa opiskelija opiskelee käyttämään jätekuljetuksissa yleisimmin käytettyjä telemaattisia järjestelmiä. Opettaja opastaa opiskelijaa harjoitustöiden suunnittelussa, suorittamisessa sekä oikeiden työkalujen, laitteiden ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle.

Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa

Ympäristöhuollon kuljetusten suunnittelu ja toteutus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kuljetusreitin suunnittelu ja valinta

Jätejakeiden kuormaaminen ja kuorman purkaminen

Ympäristöhuollon kuljetusten kuormaus- ja purkulaitteet

Ympäristöhuollon kuljetusten suorittaminen

Yrittäjämäinen toiminta

Asiakaspalvelu

Opiskelija suunnittelee ja valitsee parhaiten kuljetustehtävään soveltuvan reitin. Opiskelija kuormaa ja purkaa ajoneuvon tehtävän mukaisella jakeella käyttäen tehtävään soveltuvia kuormaus- ja purkulaitteita, kuten esimerkiksi pakkaavaa jäteautoa ja edestä kuormaavaa jäteautoa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa reittisuunnittelussa, kuormauksessa ja purkamisessa. Opettaja opastaa opiskelijaa harjoitustöiden suunnittelussa, suorittamisessa sekä oikeiden työkalujen, laitteiden ja menetelmien valinnassa. Opettaja valvoo työn suorittamista ja antaa jatkuvaa palautetta työn edistyessä.

Työtehtävän jälkeen opiskelija arvioi osaamistaan suullisella ja kirjallisella palautteella opettajalle.
Opettaja ohjaa opiskelijaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset puutteet työskentelyssään.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa

Massatavaran kuljettaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Jätejakeiden tunnistaminen ja niiden käsittely Opiskelija suunnittelee ja valitsee parhaiten kuljetustehtävään soveltuvan reitin.
Kuljetusasiakirjat ympäristöhuollon kuljetuksissa

Telematiikka

Opiskelija kuormaa ja purkaa ajoneuvon tehtävän mukaisella jakeella käyttäen tehtävään soveltuvia kuormaus- ja purkulaitteita.
Työympäristö ja siisteys

Työturvallisuus ympäristöhuollon kuljetuksissa

Kuljetusreitin suunnittelu ja valinta

Jätejakeiden kuormaaminen ja kuorman purkaminen

Ympäristöhuollon kuljetusten kuormaus- ja purkulaitteet

Ympäristöhuollon kuljetusten suorittaminen

Yrittäjämäinen toiminta

Asiakaspalvelu

Opiskelija huomioi työympäristön siisteyteen ja työturvallisuuteen liittyvät seikat työskennellessään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla tai työssäoppimispaikan kaltaisessa paikassa.

Opiskelija syventää hankkimaansa osaamistaan työssäoppimispaikalla erilaisissa alan työtehtävissä.

Opettaja käy työssäoppimispaikalla ohjaus- ja arviointikeskusteluita yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelija pitää työssoppimispäiväkirjaa.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Opiskelijaa arvioidaan ja ohjataan antamalla ohjaavaa ja kannustavaa suullista tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opiskelun aikana opetuksesta vastaava opettaja. Työssäoppimisen aikana ohjausta antaa myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Oppimisen arviointi on oppimisen etenemisen seuraamista, se toteutetaan koulutuksen järjestäjän ohjeistamalla tavalla ja arviointia dokumentoidaan myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Muuta tietoa Suoritetaan työssäoppimalla