2.1 Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

Opiskelija voi suorittaa osaamisalan opinnot peruspolulla, joka tarkoittaa yleistä suoritustapaa. Pääosa opiskelijoista on tällä peruspolulla. Opiskelija voi myös suorittaa tutkintonsa erilaisilla yksilöllisillä poluilla, joiden muodostumista esitellään luvussa 3.3 Yksilölliset polut.

Opiskelija voi muunnella yksilöllisten tarpeiden mukaan peruspolun opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) kautta kaikissa opintojensa vaiheissa.

Opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on opiskelijan kehittymissuunnitelma, joka pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin eli opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. HOPS:aa päivitetään koko koulutuksen ajan.

Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisessa peruskoulutuksessa ensisijainen tavoite. Opiskelija voi suorittaa myös tutkinnon osan tai osia kerrallaan, jolloin sen oppiminen tuottaa suunnatumman ammattipätevyyden. Osatutkinto voidaan suorittaa silloin, kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa oppilaitos laatii opiskelijalle koko tutkinnon suorittamisesta suunnitelman. Se laaditaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa.

Lukuvuoden aikana seurataan säännöllisesti opiskelijoiden opintojen etenemistä. Tarpeen mukaan opiskelijoita ohjataan tukitoimien piiriin sekä tarkistetaan heidän opinto-ohjelmiaan. Tarvittaessa laaditaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä työpaikan kanssa suunnitelma, joka mahdollistaa suunnatumman ammattipätevyyden suorittamisen ja koko tutkinnon joustavan suorittamisen myöhemmin.

Stadin ammattiopistossa halutaan kannustaa tulevaisuuden ammattilaisia suoriutumaan hyvää fyysistä kuntoa vaativista työtehtävistä ja jaksamaan töissä terveinä ja stressaantumatta. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työkykyä ylläpitäviä Aktiivipolun opintoja, joka on osoitus opiskelijan fyysisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä, terveysosaamisesta sekä aktiivisuudesta ja harrastuneisuudesta.

Tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksia tuetaan tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa tietokoneen @-ajokortti opintojen aikana. Opiskelijaa ohjataan myös tekemään digitaalinen portfolio eTaito. Portfoliotyöskentely sisältyy kaikkien tutkinnon osien opintoihin jokaisena lukuvuotena. Digitaalinen portfolio on tärkeä itsearvioinnin ja oppimisen dokumentoinnin väline.

Stadin ammattiopisto tukee opiskelijoiden tupakoimattomuutta tarjoamalla ohjattua tukea tupakoinnin lopettamiseen. Tukea voi saada yksilöllisesti esim. keskustelemalla terveydenhoitajan kanssa tai ryhmässä, jolloin säännöllinen osallistuminen ryhmän toimintaan voidaan kirjata vapaasti valittaviin opintoihin.