4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija tutustuu matkailualaan sekä alalla toimiviin yrityksiin ja organisaatioihin. Hän perehtyy alan opetussuunnitelmaan ja suunnittelee oman opintopolkunsa. Opiskelija tunnistaa Suomen matkailualueet sekä niiden alueelliset vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija ymmärtää asiakaspalvelijan roolin ja ammattitaidon merkityksen matkailualalla. Opiskelija suorittaa hygieniapassin. Opiskelija opiskelee alkoholilainsäädäntöä ja hänellä on mahdollisuus suorittaa anniskelupassi.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

  • Valmistautuu matkailuympäristössä ja -tehtävissä tapahtuviin asiakaspalvelutilanteisiin
  • Ottaa vastaan asiakkaita sekä selvittää asiakkaiden tarpeita ja toiveita
  • Palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita matkailuyrityksen liikeideaa tai toimintatapaa noudattaen
  • Hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
  • Hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään
  • Päättää asiakaspalvelutilanteen ja tekee jälkitoimenpiteet
  • Tekee yhteistyötä matkailualan yritysten tai organisaatioiden kanssa.
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. Vuoden syksynä

Linkki ajoituskaavioihin

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Ensimmäinen toimintakokonaisuus suoritetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia. Asiakaspalvelun teema suoritetaan lähiopetuksena toiminnallisessa työpisteessä.

Tutkinnon osan työssäoppiminen, suoritetaan sovitussa alan toimintaympäristössä. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija aloittaa ePortfolionsa sekä hyödyntää Fronteria materiaalipankkina.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa hygieniapassin ja alkoholipassin oppilaitoksessa ja muun tutkinnon osan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli 2 osp
Ruotsi 1 osp
Englanti 1 osp
Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp
Matematiikka 1 osp
Fyke 1 osp
Työelämätaidot 1 osp
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp
Venäjä 2 osp (vapaasti valittavana osana asiakaspalvelun opintoja)
Muuta tietoa
Opiskelijan osaaminen ennen ammattiosaamisen näyttöjä varmistetaan erilaisin arviointikeinoin.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Osaa hyödyntää oppimaansa asiaa ja tarjota asiakkaille vaihtoehtoisia tuotteita ja palveluja

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti sekä yhteistyössä eri matkailualan palvelutuottajien ja yritysten kanssa

Hallitsee tasoa EA1 vastaavat ensiaputaidot sekä ylläpitää omaa työ- ja toimintakykyään

Opiskelija noudattaa vaitiolovelvollisuutta, hallitsee hyvät käytöstavat ja noudattaa sovittuja työaikoja sekä toimii kestävän toimintatavan mukaisesti

Yrittäjyys
Opiskelija oppii toimimaan yrittäjähenkisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi