Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

MATKAILUALAAN PEREHTYMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opintojen muodostuminen sekä toteuttaminen Stadin ammattiopistossa. Opiskelija perehtyy opetussuunnitelmaan ja suunnittelee oman opintopolkunsa (yrittäjyys, matkailu- ja matkatoimistopalvelut, majoituspalvelut) hyödyntäen portfoliota.
Tietotekniikan hallinta Opiskelija osaa käyttää erilaisia toimisto-ohjelmia (word, Excel, sähköposti) ja hyödyntää opinnoissaan sekä Fronter-oppimisalustaa että portfoliota. Opiskelija osaa hyödyntää internettiä tiedonhaussa.
Matkailutilastoja ja ammattisanastoa Opiskelija perehtyy matkailualan tilastoihin ja oppii yleisimpiä alalla käytettäviä käsitteitä ja ammattitermejä.
Matkailualan yritykset, organisaatiot ja palvelu- ja tuotetarjonta Opiskelija perehtyy paikalliseen matkailun tuote- ja palveluntarjontaan internetissä sekä vierailemalla matkailualan yrityksissä ja organisaatioissa.
Hygieniapassi Opiskelija perehtyy lähiopetuksessa omavalvontaan ja mikrobiologiaan sekä osoittaa hygieniaosaamisensa suorittamalla hygieniapassin.
Vastuullinen ja kestävä matkailu Opiskelija hahmottaa vastuullisen matkailun sosiologiset ja ekologiset vaikutukset matkailuun sekä tutustuu kestävän kehityksen käsitteeseen matkailualalla.
EA1 Opiskelija oppii ensiapu1 vastaavat taidot ja perehtyy matkailualan yleisimpiin turvallisuusasioihin.
TYKY Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto – YTO integrointi
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • opiskelija on aloittanut portfolionsa ja on suorittanut tietotekniikan 1 osp.
  • opiskelija on suorittanut hygieniapassin ja
    perehtynyt paikalliseen matkailupalvelun tuotteita ja –palveluja järjestäviin yrityksiin ja organisaatioihin.
  • Opiskelija ja opettaja käyvät palautekeskustelun toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta.
Muuta tietoa

ASIAKASPALVELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakasryhmät Opiskelija perehtyy lähiopetuksessa matkailualalle tyypilliseen asiakassegmentointiin.
Asiakaspalveluprosessi Opiskelija tuntee ravintolan perus ruoka- ja juomatuotteet ja työskentelee asiakaspalvelutehtävissä opetusravintola Kokissa.
Kielitaito Opiskelija harjoittelee eri asiakaspalvelutilanteita ruotsiksi ja englanniksi (YTO-integrointi)
Alkoholilainsäädäntö Opiskelija hallitsee alkoholilainsäädännön ja hänen on mahdollista suorittaa anniskelupassi
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arviointikeskustelun tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Arvioinnissa huomioidaan, että .

  • opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioon
  • opiskelija on osallistunut opetukseen ravintola Kokissa asiakaspalvelutehtävissä
Muuta tietoa

SUOMEN MATKAILU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä mahdollisesti yhteistyössä alan eri toimintaympäristöissä. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Suomen matkailun historia Opiskelija tutustuu Suomen matkailun historiaan ja siihen miten historia on vaikuttanut matkailun kehitykseen. Opiskelija vierailee Hotelli- ja ravintola-alan museossa.
Suurimmat matkailualueet ja niiden veto- ja työntövoimatekijät sekä haasteet Opiskelija perehtyy Suomen suuripiin matkailualueisiin ja ymmärtää alueiden veto- ja työvoimatekijät sekä haasteet ja vuodenajan vaikutuksen matkailualueiden kysyntään.
Paikallisten matkailukohteiden tuntemus Opiskelija perehtyy pääkaupunkiseudun matkailukohteisiin sekä ymmärtää Helsingin matkailun vetovoimatekijät ja erityispiirteet.
Venäjän kieli Opiskelija opiskelee venäjän kielen perusteita ja harjoittelee venäjän kielisen asiakkaan kohtaamista asiakaspalvelutehtävissä
Matkailutapahtuman toteutus Opiskelija osallistuu ryhmän mukana sovitun matkailutapahtuman toteutukseen ja ymmärtää tapahtuman toteutukseen kuuluvat vaiheet: suunnittelu, toteutus ja jälkitoimet
Suomen matkailualueiden vertailu Opiskelija tekee tehtävän, jossa hän vertailee eri alueiden kulttuurillisia ja luonnon vetovoimatekijöitä keskenään sekä vertailua hyödyntäen esittelee alueen matkailupalveluita, -tuotteita ja kulttuuritekijöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Opettaja ja opiskelija täyttävät oppimisen arviointilomakkeen, jonka perusteella arvioidaan opiskelijan valmiudet siirtyä työssäoppimaan ja antamaan ammattiosaamisen näyttö.

Oppimisen arvioinnissa käytetään vaihtelevia arviointimenetelmiä, kuten opiskelijan tekemää itsearviointia ePortfolioon, opiskelijan tekemää vertailutehtävää Suomen matkailualueista ja alueiden palveluista.

Muuta tietoa

MATKAILUALAN ASIAKASPALVELUSSA TOIMIMINEN 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Opiskelija toimii asiakaspalvelutehtävissä (opastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, kulttuuritapahtumissa ja – opastuksissa, majoitus- ja ravitsemispalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa, myynti- ja neuvontapalveluissa) matkailuyrityksessä tai – organisaatiossa, kuten matkailu- tai matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä, majoitusalan yrityksessä, ravintolassa, leirintäalueella, maaseutumatkailuyrityksessä, matkailuneuvonnassa tai muussa vastaavassa organisaatiossa.
Yrityksen liikeidean mukainen toiminta Opiskelija työskentelee alalla noudattavina työaikoina
Asiakaspalveluprosessi Opiskelija valmistautuu asiakaspalvelutilanteeseen tekemällä tarvittavat esivalmistelut. Opiskelija vastaanottaa asiakkaan ja selvittää asiakkaan tarpeet ja esittelee tarvittaessa vaihtoehtoisia tuotteita tai palveluja. Opiskelija kerää asiakaspalautetta ja tekee tarvittavat jälkitoimenpiteet.
Materiaalin hallinta Opiskelija osaa käyttää työssäoppimispaikan eri varusteita ja materiaalia ja osaa tarvittaessa hankkia tietoa eri lähteitä hyödyntäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa sekä arvioidaan opiskelijan valmius antaa näyttö ja tehdään yhdessä näyttösuunnitelma.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • opiskelija on tehnyt tutkinnonosan itsearvioinnin portfolioon
  • Opiskelijalla on valmiudet osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Muuta tietoa 

Tutkinnon osan arviointi