4.1.2 Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija perehtyy yritystoiminnan perusteisiin ja ymmärtää miten matkailualalla voidaan tuottaa elämyksiä huomioiden erilaiset asiakasryhmät.

Opiskelija oppii kestävän matkailun perusperiaatteet ja osaa huomioida toiminnassaan ympäristönäkökohdat ja kestävän kehityksen periaatteet sekä turvallisuuden matkailualalla.

Opiskelija syventää tietoaan kotimaan matkakohteiden tuntemuksesta sekä palvelujen tarjonnasta eri vuodenaikoina. Hän tutustuu Suomalaiseen ruokakulttuuriin sekä teoriassa että käytännössä.

Opiskelija perehtyy lähemmin pääkaupunkiseudun matkailupalveluihin sekä pääkaupunkiseudun nähtävyyksiin ja tapahtumiin.

Työssäoppimisjaksolla opiskelija työskentelee työryhmän jäsenenä sovitussa yrityksessä tai organisaatiossa, jonka liikeideaan kuuluu ohjelmapalvelujen tuottaminen elämyksellisessä ympäristössä.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • valmistautuu matkailupalvelujen toteuttamiseen
 • vastaa omalta osaltaan asiakkaiden ohjaamisesta, opastamisesta, ohjelmallisesta toiminnasta ja turvallisuudesta
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • hoitaa, huoltaa ja ylläpitää varusteita, koneita, välineitä ja tapahtumapisteitä
 • hoitaa tuotannon vaatimat järjestelyt
 • varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • arvioi omaa työtä ja toimintaansa.
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuodensyksynä

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan sekä lähiopetuksena oppilaitoksessa että työelämässä työssäoppimisjaksolla. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.
Tutkinnon osan työssäoppiminen suoritetaan sovitussa alan toimintaympäristössä. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija täyttää ePortfoliotansa sekä hyödyntää Fronteria materiaalipankkina.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon osan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 • Äidinkieli 3 osp
 • Fysiikka ja Kemia 1 osp
 • Englanti 1 osp
 • Matematiikka 2 osp
 • Yhteiskuntataidot 1 osp
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
Muuta tietoa Opiskelijan tulee osoittaa osaamisensa toimintakokonaisuuksista: Matkailupalvelujen toteuttaminen tutuksi, pääkaupunkiseudun matkailu, matkailupalvelut ja -tehtävät ja työssäoppiminen matkailupalvelujen toteuttajana, ennen kuin hän voi antaa ammattiosaamisen näytön.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 • Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä eri matkailualan palvelutuottajien ja yritysten kanssa
 • Terveys, turvallisuus ja työkyky: Hallitsee tasoa EA2 vastaavat ensiaputaidot ja ylläpitää omaa työ- ja toimintakykyään sekä toimii ohjeiden mukaisesti eri työturvallisuustilanteissa
 • Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa vaitiolovelvollisuutta, hallitsee hyvät käytöstavat ja noudattaa sovittuja työaikoja sekä toimii kestävän toimintatavan mukaisesti
Yrittäjyys Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi