Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

MATKAILUPALVELUIHIN PEREHTYMINEN 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä mahdollisesti yhteistyössä alan eri toimintaympäristöissä. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Yritystoiminnan perusteet: Opiskelija perehtyy eri asiakasryhmiin, liikeideoihin, palvelujen kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Opiskelija ymmärtää, mitä osa-alueita liikeideaan kuuluu ja miten erilaisten matkailualan yritysten liikeideat eroavat toisistaan.
Palautteen kerääminen Opiskelija oppii asiakaspalautteen keräämisen ja hoitamisen perusteet. Hän oppii laatimaan asiakaspalautekyselyn ja osaa aktiivisesti haastatella ja seurata asiakkaita palvelutilanteessa. Hän oppii kuinka palautetta käytetään palveluiden kehittämisen pohjana.
Elämyksen tuottaminen ja kulttuurien tuntemus Opiskelija oppii mitä tarkoittaa, että matkailualalla tuotetaan elämyksiä ja miten elämys voidaan määritellä. Hän ymmärtää miten erilaisista kulttuureista tulevat asiakkaat tulee ottaa huomioon palveluiden toteuttamisessa.
Maailman matkailun trendit Opiskelija perehtyy maailman eri osien merkittäviin matkailun trendeihin. Opiskelija oppii miten eri maiden kulttuuri ja uskonto näkyvät maan matkailutrendeissä ja ymmärtää miten kulttuuritekijät vaikuttavat myös heidän Suomen matkailuun ja kohdevalintaan.
Vastuullinen ja kestävä matkailu, ympäristövastuullisuus Opiskelija oppii kestävän kehityksen ja ympäristötietoisen matkailun määritelmät ja osaa soveltaa saamaansa tietoa käytännön työhön.
EA2 Opiskelija oppii EA2 vastaavat taidot ja perehtyy matkailualan yleisimpiin turvallisuusasioihin.
TYKY Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto – YTO integrointi
TES Opiskelija perehtyy alan työlainsäädäntöön
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioonsa
  • Opiskelija on perehtynyt matkailupalvelun tuotteita ja – palveluja järjestävien yritysten liikeideoihin.
Muuta tietoa

PÄÄKAUPUNKISEUDUN MATKAILU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toimintakokonaisuus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä mahdollisesti yhteistyössä alan eri toimintaympäristöissä. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.
Pääkaupunkiseudun matkakohteet ja palvelut Opiskelija perehtyy lähemmin pääkaupunkiseudun matkakohteisiin ja palveluihin
Pääkaupunkiseudun liikennepalvelut Opiskelija tutustuu pääkaupunkiseudun eri liikennepalveluihin siten, että osaa neuvoa asiakkaita liikkumaan pääkaupunkiseudulla.
Suomalainen ruokakulttuuri Opiskelija tutustuu suomalaiseen ruokakulttuuriin sekä ruokien valmistukseen. Toimintakokonaisuuden aikana tuotetaan uusia ruokakokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä.
Tapahtuman suunnittelu ja toteutus Opiskelijat osallistuvat ryhmänä jonkun tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.
Kielitaito Opiskelija harjoittelee ohjaamaan ja opastamaan asiakkaita ruotsiksi ja englanniksi / venäjäksi (YTO-integrointi)
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioonsa
  • Opiskelija osaa vastata matkailijoiden kysymyksiin koskien alueen eri tuote- ja palvelutarjonnasta.
Muuta tietoa

MATKAILUPALVELUT JA MATKAKOHTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuudet toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä mahdollisesti yhteistyössä alan eri toimintaympäristöissä. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Kotimaan matkakohteet Opiskelija perehtyy lähemmin Suomen matkakohteisiin ja ymmärtää vuodenaikojen vaikutuksen alueiden palvelun tarjontaan.
Erä- ja luontomatkailu

Liikuntamatkailu

Hyvinvointi- ja terveysmatkailu

Kulttuurimatkailu ja festivaalit

Seikkailumatkailu

Opiskelija oppii miten motiivit vaikuttavat matkustajan kohteen ja aktiviteettien valintaan ja miten ohjelmapalvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin erityyppisissä liiketoimintaympäristöissä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Opettaja ja opiskelija täyttävät oppimisen arvionitilomakkeen jonka perusteella arvioidaan opiskelijan valmiudet siirtyä työssäoppimaan ja antamaan ammattiosaamisen näyttö.

Oppimisen arvioinnissa hyödynnetään vaihtelevia arviointimenetelmiä, kuten esimerkiksi opiskelijan toimintakokonaisuudesta ePortfolioon tekemää itsearviointia sekä toimintakokonaisuuden työn perustana olevan tiedon hallinnan varmistamista.

Muuta tietoa

 MATKAILUPALVELUJEN TOTEUTTAJANA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Opiskelija toimii työssäoppimisjaksolla avustajana matkailupalveluissa ja – tehtävissä, kuten erä-, luonto- ja kulttuuriopastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, teema- ja huvipuistossa, tapahtumissa ja festivaaleissa, kulttuuritapahtumissa ja- opastuksissa, ruokapalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa tai seikkailuissa.

Matkailupalvelujen toteuttaminen Opiskelija valmistautuu matkailupalvelun toteutukseen, vastaanottaa ja ohjaa asiakkaita tilanteen mukaisesti ja osallistuu matkailupalvelun toteutukseen. Varmistaa asiakastyytyväisyyden.
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija osaa käyttää työssäoppimispaikan eri varusteita ja materiaalia ja toimii taloudellisesti resurssit huomioiden sekä tarvittaessa huoltaa eläimet.
Yrityksen ja alueen matkailupalvelujen tarjonta Opiskelija osaa kertoa asiakkaille keskeisimmistä alueen tuote- ja palvelutarjonnasta ja opastaa sekä ohjata asiakkaita suomen kielellä, ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa sekä arvioidaan opiskelijan valmius antaa näyttö ja tehdään yhdessä näyttösuunnitelma.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin ePortfolioonsa
  • Opiskelijalla on valmiudet osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Muuta tietoa  Toimintakokonaisuus opiskellaan työssäoppimalla

Tutkinnon osan arviointi