4.2.1 Majoituspalvelut 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija tutustuu erilaisiin majoituspalvelujen toimintaympäristöihin. Hän perehtyy hotellin eri osastoihin, palveluihin ja työtehtäviin. Opiskelija oppii erilaisten aamiaisten valmistusta ja tarjoilua. Opiskelija harjoittelee käyttämään varausjärjestelmää siten, että osaa tehdä yksittäisen varauksen, kirjata asiakkaan sisään, hoitaa asiakkaan tiedon hallintaa koko viipymän ajan sekä laskuttaa asiakasta ja kirjata asiakkaan ulos. Opiskelija ymmärtää alan tärkeimmät tunnusluvut ja sanaston. Opiskelija perehtyy majoitusliikkeen puhtaanapidon toimiin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • kunnostaa ja huoltaa majoitus- ja muita asiakastiloja
  • hoitaa varausjärjestelyjä, vastaanottaa ja majoittaa asiakkaita
  • valmistaa aamiaisia, laittaa niitä tarjolle tai pakkaa ja kuljettaa asiakkaille
  • perii maksuja tai välittää tietoja laskutusta varten.
Kirijakso Ei vaadi erillistä kirijaksoa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuoden keväälle

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan perusteet suoritetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.
Tutkinnon osan työssäoppiminen, suoritetaan sovitussa alan toimintaympäristössä. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija täyttää ePortfoliotaan sekä hyödyntää Fronteria materiaalipankkina.
Projekti toteutetaan pienryhmissä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon osan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Opiskelijan tulee osoittaa osaamisensa toimintakokonaisuuksista: majoituspalvelut tutuiksi ja majoituspalvelun työssäoppiminen, ennen kuin hän voi antaa ammattiosaamisen näytön.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

  • Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä työympäristön toimijoiden kanssa
  • Terveys, turvallisuus ja työkyky: toimii turvallisuussuunnitelman mukaisesti
  • Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa vaitiolovelvollisuutta, hallitsee hyvät käytöstavat ja noudattaa sovittuja työaikoja sekä toimii kestävän toimintatavan mukaisesti
Yrittäjyys
Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi