4.2.12 Tutkinnon osa hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnosta, Kokouspalvelut 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija perehtyy työskentelyyn majoitus- tai ravitsemisalan yrityksessä, joka tarjoaa monipuolisia ravintola- ja kokouspalveluja. Opiskelija kunnostaa kokous- ja työtiloja, vastaanottaa ja opastaa asiakkaita sekä hoitaa kokoustarjoiluja tilausmääräysten ja toimipaikan liikeidean mukaisesti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

  • kunnostaa ja varustaa kokous-, asiakas- ja työtilat
  • varmistaa kokousvälineiden toimivuuden ja opastaa tarvittaessa asiakkaita niiden käytössä
  • vastaanottaa kokousasiakkaita, opastaa ja neuvoo kokouspalvelujen käytössä
  • hoitaa kokouksen tarjoilutehtävät
  • tekee yhteistyötä muun tarvittavan henkilöstön kanssa
  • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
  • siistii ja järjestää asiakas- ja työtilat sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä
  • varmistaa asiakastyytyväisyyden.
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1.vuoden kevät, 2. vuoden kevät tai 3.vuoden syksy

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija perehtyy toiminnallisten oppimistehtävien avulla tilausmääräykseen ja sen merkitykseen kokouspalveluiden onnistuneessa hoitamisessa.

Kokousruokailuja, – kahvituksia sekä erityisruokavalioiden huomioimista harjoitellaan erilaisin oppimistehtävin sekä työskentelemällä kokouspalvelutehtävissä oppilaitoksessa että yhteistyöyrityksissä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista alan yrityksessä. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Tiedon hallintaan liittyvää osaamista opiskelija osoittaa lisäksi oppimistehtävillä oppilaitoksessa, verkossa tai työpaikalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja oman toiminnan kehittäminen: Opiskelija toimii vastuullisesti ja huolellisesti työtilanteissa ja osaa muuttaa toimintaansa annetun palautteen perusteella.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija osaa noudattaa omavalvontasuunnitelmaa sekä toimia turvallisten sekä ergonomisten työtapojen mukaisesti.

Ammattietiikka: Opiskelija osaa käyttäytyä hyvin ja hän noudattaa ohjeita ja sääntöjä. Opiskelija osaa noudattaa vaitiolovelvollisuutta.

 Yrittäjyys Opiskelija oppii toimimaan yrittäjähenkisesti kokouspakettien hinnoitteluun liittyvillä oppimistehtävillä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi