Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

KOKOUSPALVELUT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kokouspalveluissa toimiminen Opiskelija oppii mitä asioita tulee huomioida kokousasiakkaiden vastaanotossa, opastuksessa sekä asiakastyytyväisyyden varmistamisessa.

Opiskelija harjoittelee tilausmääräyksen lukemista ja kokouspalvelupakettien hinnoittelua erilaisten oppimistehtävien avulla ja käytännön harjoituksilla. Opiskelija oppii miten päivän kulku rakentuu kokouspalveluissa ja miten tärkeää on yhteistyö eri osastojen kanssa.

Kokoustilan kunnostaminen Opiskelija oppii kokoustilan kunnostamisen ja tietää erilaiset pöytämuodot sekä harjoittelee kokousvälineiden käyttöä.
Kokoustarjoilujen hoitaminen Opiskelija oppii toimimaan erilaisissa tilaisuuksissa ja oppii huomioimaan niiden erityispiirteet. Opiskelija oppii noutopöydän rakentamisen ja liinoittamisen ja mitä on huomioitava, kun ruoka on tarjolla noutopöydässä.

Opiskelija oppii kokouskahvitusten hoitamista eri tavoilla ja tarjoilutapojen hallintaa oppimistehtävillä ja harjoitustöillä sekä erilaisissa asiakastilaisuuksissa. Opiskelija oppii erityisruokavalioiden huomioimisen kokousruokailuissa erilaisten oppimistehtävien avulla

Turvallisuusohjeet Opiskelija oppii alan turvallisuusasioita esimerkiksi tuitustumalla alan yritykseen.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle.

Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija itsearvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin portfolioonsa.

Toimintakokonaisuuden lopuksi käydään opettajan ja opiskelijan välinen oppimisen arviointikeskustelu. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näyttöä.

 

Muuta tietoa

KOKOUSPALVELUISSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kokous- ja työtilojen kunnostaminen, kokousvälineiden toimivuuden tarkistaminen Opiskelija työskentelee työpaikkaohjaajan ohjauksessa alan yrityksessä ja harjoittelee kokous-, asiakas- ja työtilojen kunnostamista ja varustamista työmääräyksen mukaisesti.
Työvuoron työtehtävien suunnittelu Opiskelija oppii suunnittelemaan omaa työtään työmääräysten sekä vaihtelevien tilanteiden mukaan.
Asiakkaiden vastaanotto, opastus ja palvelu Opiskelija ymmärtää kokousasiakkaiden vastaanoton ja huolellisen opastuksen merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Kokousjuomien ja -ruokien tarjoilun hoitaminen Opiskelija suosittelee, myy ja tarjoilee erilaisia ruokia ja juomia tilausmääräyksen mukaan.
Kokouspalveluprosessin hoitaminen aikataulun mukaan Opiskelija työskentelee yhteistyössä yrityksen eri osastojen kanssa ja oppii ymmärtämään kokouspalveluiden eri osa-alueiden ja tarkan aikataulutuksen merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Asiakastyytyväisyyden varmistaminen liikeidean mukaan Opiskelija oppii varmistamaan asiakastyytyväisyyden hankkimalla aktiivisesti asiakaspalautetta ja välittämällä tiedon eteenpäin.
Vieraskielisten asiakkaiden palvelu Opiskelija palvelee vieraskielisiä asiakkaita ja harjaannuttaa englannin ja ruotsin alakohtaista kielitaitoaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opiskelijan oppimisen edistymistä arvioidaan ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan toimesta säännöllisesti.

Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään palautekeskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Keskustelussa arvioidaan opiskelijan valmius antaa näyttö.

Toimintakokonaisuuden lopuksi opiskelija tallentaa työssäoppimisyrityksen esittelyn ja itsearvoinnin portfolioonsa.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi