4.2.2 Matkailupalvelujen tuotteistaminen 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii tuotteistamaan ja tuottamaan matkapaketteja ja matkailupalveluja eri vuodenaikoina erilaisille asiakasryhmille.
Opiskelija oppii hinnoittelemaan matkailutuotteita ja –palveluja sekä harjoittelee uuden tuotteen ja palvelun testaamista ja markkinointia. Työssäoppimisjaksolla opiskelija työskentelee työryhmän jäsenenä sovitussa yrityksessä tai organisaatiossa, jonka liikeideaan kuuluu ohjelmapalvelujen tuottaminen elämyksellisessä ympäristössä. Työssäoppimisen aikana opiskelija tuotteistaa työryhmässä kohderyhmälle sopivan myyntikelpoisen matkailutuotteen tai -palvelun.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • tuotteistaa työryhmässä eri vuodenaikoihin sopivia asiakaslähtöisiä matkailutuotteita, tuotekokonaisuuksia tai palveluja
  • kokoaa yrityksen tai yhteistyöyrityksen tuotteista ja palveluista matkapaketteja tai matkailupalveluja
  • hinnoittelee työryhmässä tuotteita, palveluja tai tuotekokonaisuuksia
  • tuottaa tai päivittää työryhmässä esittelymateriaalia
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. Vuoden keväänä tai 3.vuoden syksyllä

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia. Tutkinnon osan työssäoppiminen, suoritetaan projektiluontoisesti. Opiskelija ideoi, suunnittelee, tuotteistaa ja toteuttaa oman matkailutuotteen tai – palvelun yksilö-, pari- tai ryhmätyönä oppilaitoksen työtiloissa tai erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija voi myös osallistua muiden osaamisalojen projektien toteutukseen. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija täyttää ePortfoliotaan sekä hyödyntää Fronteria materiaalipankkina.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon osan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Opiskelijan tulee osoittaa osaamisensa tutkinnonosista: Matkailupalvelujen tuotteistamisen perusteet, matkailutuotteen tai – palvelun kustannuslaskenta ja hinnoittelu, markkinointiviestintä ja matkailupalvelun tuotteistaminen työelämässä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

  • Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä eri matkailualan palvelutuottajien ja yritysten kanssa
  • Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa vaitiolovelvollisuutta, hallitsee hyvät käytöstavat ja noudattaa sovittuja työaikoja sekä toimii kestävän toimintatavan mukaisesti
Yrittäjyys
Tavoitteena on tukea opiskelijan sellaisten tietojen, taitojen ja asenteiden tukemista, joita hän tarvitsee sekä opiskeluaikoina että myöhemmin työelämässä. Tavoitteena on tukea opiskelijan henkistä yrittäjyyttä, kuten aktiivisuutta, luovuutta ja sinnikkyyttä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi