Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä mahdollisesti yhteistyössä alan eri toimintaympäristöissä. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Tuote ja tuotteistaminen Opiskelija perehtyy matkailutuotteen tuotteistamisen eri vaiheisiin.
Matkailutuotteet ja – palvelut eri vuodenaikoina ja erilaisille asiakasryhmille Opiskelija harjoittelee tuotteistamista hyödyntämällä erilaisten asiakasryhmien tuntemusta ja perehtyy miten kausivaihtelut vaikuttavat matkailutuotteiden ja – palvelujen tuotteistamiseen
Alueellisten matkailupalvelujen hyödyntäminen matkapakettien tai – palveluiden kokoamisessa Opiskelija oppii hyödyntämään alueellista matkailupalvelujen tietämystä palvelujen suunnittelussa ja tuotteistamisessa. Opiskelija oppii tekemään erilaisia matkapaketteja huomioiden erilaiset asiakasryhmät sekä vuodenajan merkitys alueen matkailuun.
Uuden tuotteen tai palvelun testaaminen Opiskelija testaa uutta tuotetta käytännössä ja oppii hyödyntämään palautetta tuotteen jatkokehittämisessä
Asiakas- ja sidosryhmäviestintä Opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia tietoverkkoja ja ohjelmia ja valmistelee erilaisia esittelymateriaaleja markkinointikäyttöön.
Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä lainsäädäntö Opiskelija perehtyy lainsäädäntöön koskien matkailupalvelujen ja – tuotteiden tuotteistaminen ja toteutus
Kestävän kehityksen huomioiminen tuotteistamisessa Opiskelija oppii huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet tuotekehittämisessä ja tuotteistamisessa
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioon
  • Opiskelija on perehtynyt matkailupalvelun tuotteita ja – palveluja järjestävien yritysten liikeideoihin.
Muuta tietoa

MATKAILUPALVELUN KUSTANNUSLASKENTA JA HINNOITTELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä mahdollisesti yhteistyössä alan eri toimintaympäristöissä. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Tuote ja tuotteistaminen Opiskelija perehtyy matkailutuotteen tuotteistamisen eri vaiheisiin.
Matkailutuotteet ja – palvelut eri vuodenaikoina ja erilaisille asiakasryhmille Opiskelija harjoittelee tuotteistamista hyödyntämällä erilaisten asiakasryhmien tuntemusta ja perehtyy miten kausivaihtelut vaikuttavat matkailutuotteiden ja – palvelujen tuotteistamiseen
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu Opiskelija oppii hinnoittelun ja matkailupalvelun paketoinnin perusteet. Opiskelija tunnistaa kustannuslaskennassa käytettävät termit ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusperiaatteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioon
  • Opiskelija osaa vastata matkailijoiden kysymyksiin koskien alueen eri tuote- ja palvelutarjonnasta.
Muuta tietoa

MARKKINOINTIVIESTINTÄ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä mahdollisesti yhteistyössä alan eri toimintaympäristöissä. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Sähköinen markkinointiviestintä Opiskelija oppii web-sivuston luomiseen tarvittavat perustaidot. Opiskelija ymmärtää ja osaa hyödyntää intranetiä markkinoinnin ja myynnin apuvälineenä.
Esittelymateriaalin tuottaminen Opiskelija oppii tuottamaan erilaisia esittelymateriaaleja hyödyntäen tarvittavia tietoverkkoja ja ohjelmia.
Tieto- ja viestintätekniikka Tieto- ja viestintätekniikan YTO-integrointi. Opiskelijan on mahdollista suorittaa @ajokortin moduuleja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Opettaja ja opiskelija täyttävät oppimisen arviontilomakkeen, jonka perusteella arvioidaan opiskelijan valmiudet siirtyä työssäoppimaan ja antamaan ammattiosaamisen näyttö.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioon
  • opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuteen liittyvän web-sivuston.
Muuta tietoa

MATKAILUPALVELUN TUOTTEISTAMISEN PROJEKTI

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Opiskelija voi työskennellä matkailuyrityksessä tai – organisaatiossa ja tuotteistaa työryhmässä kohderyhmälle sopivan myyntikelpoisen matkailutuotteen tai – palvelun. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua tuotekehitysprojektiin, pop up yritystoimintaan tai oman liikeideansa toteutukseen yksilö-, pari- tai ryhmätyönä.

Matkailupalvelujen suunnitteleminen ja hinnoitteleminen Opiskelija kokoaa ja hinnoittelee matkailutuotteita tai – palveluja huomioiden erilaiset asiakasryhmät ja matkailun kausivaihtelut. Opiskelija oppii miten tuotteen tai palvelun kustannukset muodostuvat ja miten itse voi vaikuttaa kannattavuuteen.
Esittelymateriaalin tuottaminen Opiskelija oppii työryhmän jäsenenä luomaan erilaisia esittelymateriaaleja. Opiskelija oppii tekemään uusia Internetsivuja sekä osaa päivittää sivuja.
Tuotteen testaaminen Opiskelija oppii testaamaan uutta tuotetta tai palvelua ja osaa hyödyntää tuloksia tuotteen kehittämisessä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa näyttö sekä tehdään yhdessä näyttösuunnitelma.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioon
  • Opiskelijalla on valmiudet osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi