4.2.3 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija tutustuu maailman tunnetuimpiin matkailukohteisiin ja osaa hyödyntää luotettavia tiedonlähteitä tiedon hankinnassa. Opiskelija harjoittelee erilaisten matkailupakettien kokoamista eri kohderyhmille. Opiskelija perehtyy erilaisiin matkustusdokumentteihin. Opiskelija oppii esittelemään asiakkaalle erilaisia kuljetus- ja majoituspalveluja sekä kohteen erilaisia oheis- ja lisäpalveluja kuten ohjelma-, tapahtuma- ja ravitsemispalveluja. Opiskelija oppii käyttämään yrityksen tai toimiston varausjärjestelmää.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • selvittää asiakkaiden ja asiakasryhmien tarpeita ja toiveita
  • hakee tietoa, esittelee ja myy matkailupalvelutuotteita
  • palvelee asiakkaita matkan tai matkailupalvelun
  • suunnittelussa ja ostopäätöksen tekemisessä
  • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
  • tekee asiakaspalvelutilanteen päättämiseen liittyvät toimet
  • tekee jälkimarkkinoinnin toimenpiteitä
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2.vuoden keväällä

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan perusteet suoritetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa kaksi tutkinnon osaa: Matkailu- ja matkatoimistopalvelut sekä matkatoimiston varausjärjestelmän käyttö ja antaa kaksi ammattiosaamisen näyttöä.
Tutkinnon osan työssäoppiminen, suoritetaan sovitussa alan toimintaympäristössä.

Opiskelija täydentää ePortfoliota sekä hyödyntää Fronteria materiaalipankkina.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon osan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Opiskelija voi osoittaa osaamisensa tutkinnon osista: matkailu- ja matkatoimistopalvelut sekä  matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö ja  antaa ammattiosaamisen näytöt samanaikaisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

  • Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija välittää asiakkaille tietoa matkailupalveluiden kestävästä toimintatavasta
  • Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa vaitiolovelvollisuutta, hallitsee hyvät käytöstavat ja noudattaa sovittuja työaikoja sekä toimii kestävän toimintatavan mukaisesti
Yrittäjyys
Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi