4.2.6 Puhdistuspalvelut matkailukohteessa 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija perehtyy majoitusliikkeen puhtaanapidon toimiin ja oppii siivoamaan matkailuyrityksen eri työ- ja asiakastiloja päivittäin sekä kausitasolla. Opiskelija oppii käyttämään eri siivousvälineitä ja – kemikaaleja sekä osaa puhdistaa ja huoltaa työvälineet oikeaoppisesti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

  • tekee matkailuyrityksessä ylläpitosiivousta asiakastiloissa
  • tekee tilojen perussiivoustehtäviä
  • käyttää tarkoituksenmukaisia siivousaineita, -välineitä, -menetelmiä ja koneita
  • huoltaa ja kunnosta asiakastiloja
  • ottaa vastaan asiakaspalautetta puhtaudesta
  • puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet ja laitteet.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuoden keväälle

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla yhdistettynä majoituspalvelut 15 osp tutkinnon osaan.

Tutkinnon osan työssäoppiminen suoritetaan sovitussa alan toimintaympäristössä. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija täyttää ePortfoliotaan sekä hyödyntää Fronteria materiaalipankkina.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa ammattiosaamisen näytön, mikäli hän on hankkinut tutkinnon osaan tarvittavan osaamisensa esimerkiksi kesätöissä tai tekemällä ilta- ja viikonlopputyötä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osa suoritetaan työelämälähtöisenä toimintakokonaisuutena.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

  • Oppiminen ja ongelmanratkaisu: osallistuu työryhmän jäsenenä erilaisten ongelmien ratkaisuun ja oppii soveltamaan ratkaisuja erilaisissa tilanteissa
  • Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä työympäristön toimijoiden kanssa
  • Ammattietiikka: Opiskelija lajittelee jätteet yrityksen ohjeiden mukaisesti ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Hän hallitsee hyvät käytöstavat ja noudattaa sovittuja työaikoja sekä toimii kestävän toimintatavan mukaisesti
Yrittäjyys Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi