4.2.10 Yrityksessä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjyyttä sekä siihen liittyviä yritystoiminnan perusasioita kuten yritystoiminnan suunnittelua, liikeidean täsmentämistä ja kehittämistä, yhteistyökumppanien hankintaa, myyntiä ja markkinointia ja yrittäjämäistä toimintatapaa.

Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä vastaten omista töistään. Opiskelija toimii työlleen asetettujen laatu- ja kustannustavoitteiden mukaisesti ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelijaosaa

  • arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista
  • täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen
  • suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti
  • tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
  • hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja
  • esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa
  • käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa
  • toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon
  • arvioida yrityksen kehittämistarpeita
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen

2. tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa voidaan suorittaa osana yritystoimintaa, esimerkiksi toimimalla NY vuosi yrittäjänä ohjelmassa, Stadin ammattiopiston Pop Up-tehdas toiminnassa tai osana osuuskuntatoimintaa.

Tutkinnon osaan sisältyy lähiopetusta sekä yrittäjätoiminnan kautta tehtävää työssäoppimista.

Opettaja on opiskelijan valmentaja, joka tukee oppimisprosessia sen kaikissa vaiheissa. Oppilaita innostetaan uskaltamaan ja ottamaan vastuu omasta oppimisestaan. Opiskelijoita kannustetaan rakentamaan itse uudenlaisia oppimisympäristöjä. Tietoa ei ”kaadeta valmiina” vaan opiskelija oppii ratkaisemaan ongelmia esiin tulevien haasteiden kautta. Opiskelija oppii selviytymään erilaisista tilanteista yrityksen ja erehdyksen kautta.

Oppimista toteutetaan ryhmä- ja yksilötyöskentelynä yrittäjämäisissä työtehtävissä. Tiimityöskentelyssä opitaan yrittäjyyden kannalta keskeisiä yhteistyötaitoja, mutta samalla opiskelijan osaaminen eriytyy. Opiskelijat oppivat yrittäjyyttä ammatillisia toimintakokonaisuuksia ja sisältöjä yhtaikaisesti suorittamalla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan omassa kaupparekisterissä tai muussa soveltuvan toiminnan piirissä olevassa yrityksessä tai muussa yrityksessä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida esimerkiksi seuraavat yhteiset opinnot:

1 osp valinnainen Matematiikka
1 osp valinnainen Tieto- ja viestintätekniikka
1 osp valinnainen yhteiskuntataidot
1 osp kulttuurien tuntemus
1 osp pakollinen Äidinkieli

Muuta tietoa Tutkinnan osaan voidaan integroida soveltuva pakollinen tai valinnainen ammattitutkinnon osa, josta opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu:
Opiskelija ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaa liittyviä ongelmatilanteita.

Vuorovaikutus ja yhteistyö:
Opiskelija osallistuu ryhmän valintojen ja päätösten valmisteluun.
Opiskelija osallistuu yhteistyöneuvotteluihin ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa.

Ammattietiikka:
Opiskelija noudattaa ohjattuna yritystoiminnassa kaikkia kestävän kehityksen osa-alueiden arvoja.

Ammattietiikka: Taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:
Opiskelija noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta annettujen ohjeiden mukaisesti.

Yrittäjyys Opiskelija oppii yritystoiminnan perusteita osana muuta yritystoimintaa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi