Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU KAHDESTA TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA:

Yritystoiminnan aloitus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yritystoiminnan suunnittelu Opiskelija osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä vastaten omista töistään.

Opiskelija arvioi ryhmän jäsenenä hankkimansa tiedon pohjalta uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat tuotteet ja palvelut

Opiskelija hankkii ohjatusti yrityksensä liiketoiminnan eri osa-alueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa ja määrittelee ryhmän jäsenenä taloudellisesti kannattavan liikeidean ja toiminta-ajatuksen.

Opiskelija laatii ohjatusti yrityksen perustoiminnoille tavoitteet ja niille asiakaslähtöisen suunnitelman, jossa kertoo, millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin päästään.

Opiskelija määrittelee ryhmän jäsenenä yhteistyökumppanit ja sopii yhteistyön muodosta sekä solmii tarvittaessa sopimuksia tarviten sopimusten laatimisessa ohjausta.

Yrittäjämäinen toimintatapa Opiskelija hoitaa itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä joitakin yrityksen toimintaan liittyvistä työtehtävistä, kuten materiaalihankinnat, tuotteiden valmistaminen ja markkinointi, myynti ja jakelu.

Opiskelija osallistuu joihinkin yrityksen tuotteiden tai palvelujen esittelytilaisuuksiin (myynti- ja markkinointi, yhteistyökumppaneiden hankkiminen, kirjanpitopalveluiden hankkiminen, rahoittajatapaamiset, logistiikka)

Opiskelija seuraa liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muuttumista, jonka pohjalta arvioi liiketoiminnan kehittämistarpeita.

Opiskelija aloittaa yritystoiminnan näytön.

Opiskelija käyttää ohjeistettuna tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden mukaisesti.

Tietotekniikka Opiskelija hankkii ohjatusti tietoa erilaisista tarvittavista teknologisista tai muista tuotantoon liittyvistä ratkaisuista sekä tukitehtävistä
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä harjoittelee vertaisarviointia. Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan portfoliota varten.
Muuta tietoa

Yrityksessä toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Oman alan tarjonnan ja asiakkaiden löytymisen arviointi Opiskelijat aloittavat varsinaisen toiminnan joko perustamassaan harjoitusyrityksessä tai työryhmän jäsenenä esimerkiksi osuuskunnassa tai vastaavanlaisessa yrittäjyystoiminnassa.
Kannattavan liikeidean täsmentäminen ja liiketoimintasuunnitelman kehittäminen Opiskelijat vastaavat työtehtävien hankinnasta, hinnoittelusta, tarjousten tekemisestä, sopimusneuvotteluista, sopimuksien tekemisestä sekä sopimuksen mukaisten urakoiden toteutuksesta, saaden ohjausta Stadin ammattiopiston yrittäjyysmentoreilta.
Omista töistä vastaaminen ryhmän jäsenenä yrityksen toiminnan suunnittelussa Opiskelijoiden harjoittelee asiakkaiden sopimuksen mukaista laskuttamista, oppien samalla yrityksen kassan käyttöön liittyviä tehtäviä. Opiskelija oppii päättämään yrityksen rahan käytöstä itsenäisesti ja hän oppii asiakkuuksien hallintaan ja talouteen liittyvää ajattelua, hinnoittelua ja laskutuksen käytänteitä.
Yrityksen toiminnan esittely Opiskelija oppii esittelemään yritystään ja sen tuotteita sekä palveluita.
Yrityksen lopettaminen Opiskelija laatii yrityksen lopettamisasiakirjat. Hän dokumentoi yrityksen liikeidean, liiketoimintasuunnitelman, tehdyt tarjoukset ja sopimukset ja yrityksen lopettamisen yhteydessä toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toimii opiskelijan valmentajana ja konsulttina.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelun edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä harjoittelee vertaisarviointia. Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan portfoliota varten.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi