4.2.11 Huippuosaajana toiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija saa valmiudet työskennellä huippuosaamista vaativissa oman alan työtilanteissa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin
 • varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen
 • kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä
 • arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan
 • mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan
 • kehittää työtä ja työympäristöä
 • toimia alan verkostoissa
 • osallistua työyhteisön kehittämiseen
Kirijakso Tutkinnon osaan ei ole kirijaksoa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2.vuonna tai/ja 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla alansa yleisesti arvostetussa yrityksessä kotimaassa tai ulkomailla. Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilanteissa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Tutkinnonosasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilanteissa.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu:
Yksilöllisen kehityssuunnitelman laatiminen, ongelmatilanteista selviytyminen.

Vuorovaikutus ja yhteistyö:
Kommunikointi omalla ja vierailla kielillä, työyhteisön aktiivisena jäsenenä toimiminen.

Ammattietiikka:
Asiallinen käyttäytyminen ja työaikojen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:
Työturvallisuusmääräyksien ja – ohjeiden noudattaminen, ergonomia, työhyvinvoinnin ylläpitäminen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Syvennetään yrittäjämäistä tapaa tehdä töitä (aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuunottoa)

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi