4.2.5 Opastuspalvelut 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opastuspalvelut tutkinnon osassa opiskelija harjoittelee asiakkaiden tai asiakasryhmien opastusta luonnossa, näyttelyissä, tapahtumissa tai muissa matkailualueen tilanteissa. Opiskelija perehtyy lähiopetuksessa asiakaslähtöiseen opastustehtävien suunnitteluun ja hankkii kohteesta tarvittavaa tietoa sekä harjoittelee opastuksen eri vaiheita. Opiskelija ymmärtää ryhmän johtamiseen liittyvät perusperiaatteet sekä aikataulutuksen tärkeyden opastusten hallinnassa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • valmistautuu opastuspalvelutilanteeseen
  • suunnittelee opastusten sisältöjä ja aikatauluja
  • opastaa asiakkaita
  • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa opastustilanteessa
  • päättää opastustilanteen
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 4.Vuoden syksynä tai 2.vuoden keväällä tai 3.vuoden syksyllä

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan perusteet suoritetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.
Tutkinnon osan työssäoppiminen suoritetaan sovitussa alan toimintaympäristössä. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija täyttää portfoliotaan sekä hyödyntää Fronteria materiaalipankkina.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon osan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

  • Oppiminen ja ongelmanratkaisu: ratkaisee erilaisia tilanteita ohjeiden mukaisesti
  • Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii tilanteen mukaisesti huomioiden asiakkaiden kulttuuritaustan
  • Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa vaitiolovelvollisuutta, hallitsee hyvät käytöstavat ja noudattaa sovittuja työaikoja sekä toimii kestävän toimintatavan mukaisesti
Yrittäjyys
Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi