Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

OPASTUSPALVELUIHIN PEREHTYMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä mahdollisesti yhteistyössä alan eri toimintaympäristöissä. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Asiakaslähtöisyys, Opastustehtävien valmistelu ja suunnittelu sekä opastuksen eri vaiheet ja aikataulutus Opiskelija harjoittelee opastuksen suunnittelua asiakaslähtöisesti ja oppii, minkälaisista vaiheista opastus koostuu ja miten opastus tulisi toteuttaa. Opiskelija kerää materiaalia, työstää sitä ja harjoittelee aikatauluttamaan opastusta.
Kohdetuntemus Opiskelija perehtyy erilaisiin kohteisiin ja hankkii laadukasta tietoa erilaisista opastettavista asioista ja kohteista sekä harjoittelee kohteiden opastuksia erilaisille asiakasryhmille
Ryhmän johtaminen, opastuksen apuna käytettävä tekniikka Opiskelija ymmärtää ryhmän johtamiseen liittyvät perusperiaatteet sekä aikataulutuksen tärkeyden opastuksen hallinnassa. Opiskelija harjoittelee tekniikan käyttöä opastuksen apuna.
Liikkuvassa ajoneuvossa opastus Opiskelija harjoittelee opastusta liikkuvassa ajoneuvossa
Erilaiset teemaopastukset Opiskelija harjoittelee opastusta liikkuvassa ajoneuvossa

Opiskelija syventää osaamistaan erilaisiin kotimaisiin teemaopastuksiin. Hän ymmärtää minkälaisten erilaisten teemojen ympärille opastuksia voi rakentaa.

Turvallisuus ja ympäristön huomioiminen opastuspalvelussa Opiskelija oppii kiinnittämään huomiota turvallisuusnäkökohtiin oppaan työn kannalta.
Työssäoppimispaikan tuotteisiin perehtyminen Opiskelija perehtyy työssäoppimispaikkansa erilaisiin tuotteisiin ja hankkii tarvittavaa tietoa työssäoppimispaikan opastettavista asioista ja kohteista.
Kielitaito Opiskelija harjoittelee kohteiden opastusta ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioon
  • Opiskelija on perehtynyt matkailupalvelun tuotteita ja – palveluja järjestävien yritysten liikeideoihin.
Muuta tietoa

OPASTUSPALVELUTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Opiskelija toimii työssäoppimisjaksolla opastustehtävissä 10 hengen ryhmälle luonnossa, näyttelyssä, tapahtumassa tai muissa matkailualueen tilanteissa. Opastus voi olla esim. kävelykierros, transfer-, aktiviteetti-, luonto-, liikunta-, kohde-, tai kulttuuriopastus, metsästys-, kalastus-, erä- tai luonto-opastus.

Opastuksen suunnittelu ja valmistelu Opiskelija perehtyy asiakasryhmään ja suunnittelee kohteen opastuksen asiakasryhmän toiveet ja tarpeet huomioiden. Opiskelija oppii varaamaan tarvittavat työvälineet ja materiaalit opastukselle.
Kohdetuntemus Opiskelija perehtyy tarkemmin työssäoppimispaikan tuotteisiin ja oppii jakamaan laadukasta kohdetietoa asiakkaille opastuksen aikana.
Turvallisuus Opiskelija ymmärtää kohteen turvallisuusriskit ja osaa ohjata asiakkaita riskit huomioiden.
Asiakaspalvelu Opiskelija oppii työskentelemään asiakaslähtöisesti ja osaa kertoa asiakkaalle kohteen eri palveluista.
Opastuksen suorittaminen Opiskelija oppii tekemään opastuksia huomioiden erilaisten asiakkaiden tarpeet ja toiveet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelija, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa näyttö ja tehdään yhdessä näyttösuunnitelma.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioon
  • Opiskelijalla on valmiudet osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Muuta tietoa Toimintakokonaisuus opiskellaan työssäoppimalla.

Tutkinnon osan arviointi