5.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus
Tutkinnon osan osa-alueet

Äidinkieli (yleensä suomi)
Toinen kotimainen kieli (yleensä ruotsi)
Vieras kieli (yleensä englanti)

Tutkinnon osassa opitaan matkailualaan liittyviä äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen taitoja.

Opiskelija oppii viestimään tyypillisissä matkailualan työtilanteissa, laatimaan ammatillisia asiakirjoja ja hyödyntämään digitaalisia viestintävälineitä ammatillisessa käytössä. Opiskelija oppii tuntemaan ja käyttämään matkailualan ammatillista sanastoa ja ymmärtämään äidinkielen ja muun kulttuurin merkityksen.

PERUSKOULUPOHJAISET opiskelijat

Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet 8 osp. Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 11 osp edestä viestintä- ja vuorovaikutusosaamista.

Kaikille matkailualan peruskoulupohjaisille  opiskelijoille tarjotaan viestintä- ja vuorovaikutusosaamista matkailualan perustutkinnossa seuraavasti:

Äidinkieli: Opiskelutaidot, Työelämän viestintä, Media ja kieli 5 osp
Pakolliset osaamistavoitteet 5 osp

Toinen kotimainen kieli: Ruotsi 3 osp
Pakolliset osaamistavoitteet 1 osp
Valinnaiset osaamistavoitteet 2 osp

Vieras kieli: Englanti 3 osp
Pakolliset osaamistavoitteet 2 osp
Valinnaiset osaamistavoitteet 1 osp

Kansainvälisyyspolku:

Opiskelija voi suorittaa seuraavat opinnot osana KV-polkua:

Vieras kieli, englanti 2–5 osp
Valinnaiset osaamistavoitteet 2–5 osp

Osaamistavoitteet 5.1.1 Äidinkieli, suomi
Opiskelutaidot, Media ja kulttuuri ja Työelämän viestintä

Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen
 • osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita
 • osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi
 • osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä
 • osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita
 • ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta
 • osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.

5.1.2 Äidinkieli, suomi toisena kielenä

Opiskelija voi opiskella äidinkielen sovellusta suomi toisena kielenä, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta.

Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp

Opiskelija

 • osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 • osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan
 • osaa kehittää erilaisten tekstilajien ymmärtämis- ja tulkintataitojaan
 • osaa kehittää tekstien tuottamisen taitoja
 • syventää kielellisen ja kulttuurin identiteetin merkityksen ymmärtämistä monimuotoisessa yhteiskunnassa.

5.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi
Työelämän ruotsi

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa.

5.1.4 Vieras kieli, A-kieli
Englanti

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan
 • osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä
 • osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä
 • osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa viestiä vieraalla kielellä aidossa työelämän tilanteissa
 • osaa toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä
 • osaa toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä
 • ymmärtää kielen ja kulttuurin merkityksen
 • osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen Tutkinnon osat suoritetaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden aikana.
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osan opinnot suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetustunneilla tai ammatillisiin sisältöihin integroituina työssäoppien.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan esim. sähköiseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain tai kokonaan vaihtoehtoisilla tavoilla opettajan kanssa niin sovittaessa. Vaihtoehtoisia tapoja voivat olla etäopinnot tai tutkinnon osan suorittaminen työssäoppimisen ohella integroituna.
Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opointoihin
Äidinkieli integroidaan pääasiallisesti ammatillisiin tutkinnon osiin jokaisessa suuntautumisvaihtoehdossa.

Toinen kotimainen kieli integroidaan pääasiallisesti ammatillisiin tutkinnon osiin jokaisessa suuntautumisvaihtoehdossa.

Vieras kieli integroidaan pääasiallisesti ammatillisiin tutkinnon osiin jokaisessa suuntautumisvaihtoehdossa.

Muuta tietoa

 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.1.1 Äidinkieli, suomi

5.1.2 Äidinkieli, suomi toisena kielenä

5.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi

5.1.4 A-kieli, englanti

5.1.5 Venäjä

5.1.6 Tutkinnon osan arviointi