Valinnaiset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, VALINNAISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija kertoo ruotsiksi matkailualan työtehtävistä. Hän harjoittelee suullista viestintää ja suullisten ohjeiden ymmärtämistä alan toimintaympäristöissä.
Tekstin tuottaminen Opiskelija osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä tekstejä (esim. muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja). Opiskelija syventää matkailualan sanaston osaamistaan ja harjoittelee erityisesti suomenkielisten tekstien kääntämistä ruotsiksi.
Tietolähteiden hyödyntäminen Opiskelija hakee ruotsinkielistä tietoa matkailualalta sähköisistä materiaaleista, kirjallisuudesta ja opettajan antamista materiaaleista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa oppimistaan monipuolisesti erilaisten sanastotehtävien, suullisten harjoitusten ja tekstikäännösharjoitusten avulla. Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään ruotsin kielen merkityksen oman alan työtehtävissä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa toisella kotimaisella kielellä.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia ja kirjallisia valmiuksia toimia matkailualan työtehtävissä toisella kotimaisella kielellä suullisten ja kirjallisten harjoitusten perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan sanaston hallintaa, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoja sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuutta.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa