Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
FYKE 1
Matkailualan fysiikan ja kemian käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija tutustuu matkailualan näkökulmasta fysiikan ja kemian peruskäsitteisiin ja ilmiöihin.
Kemiallisten aineiden ja niiden ominaisuuksien huomioon ottaminen työssä

 

Opiskelija oppii säilyttämään ja käsittelemään kemikaaleja turvallisesti sekä oppii niiden kierrättämiseen ja hävittämiseen liittyvät ympäristöriskit.
Käyttöturvallisuustiedotteet, ympäristömerkit, varoitusmerkit Opiskelija tutustuu matkailualalla käytettäviin käyttöturvallisuustiedotteisiin ja erilaisiin merkkeihin ja oppii tulkitsemaan niitä.
FYKE 2
Energiamuodot Opiskelija erottaa uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet toisistaan. Opiskelijalla on käsitys mikä on eri energiamuotojen osuus koko energiatuotannosta.
Sähkö ja sähköturvallisuus Opiskelija osaa tulkita, mitä arvokilven tiedot tarkoittavat. Opiskelija osaa sähkölaitteen turvallisen käytön periaatteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan esim. portfolioon.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan matkailualalla tarvittavaa fysiikan ja kemian osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.
Opettaja arvioi opiskelijan osaamista opiskelijan oppimistehtävissä.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa