Valinnaiset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, VALINNAISET 3 osp

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Opiskelija osaa soveltaa matkailualan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään.
Kokeelliset havainnot, mittaustulosten kerääminen, käsittely ja analysointi

 

 
Aineseosten valmistaminen

Opiskelija oppii tekemään kokeellisia havaintoja ja mittauksia matkailualan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä. Hän arvioi saamiensa kokeellisten havaintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä.

Opiskelija oppii laskemaan pitoisuuksia ja aineiden määriä myös reaktioyhtälöiden avulla. Opiskelija oppii hankkimaan tietoa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista

 

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja ja kokeita sekä johtopäätöksiä. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan esim. portfolioon sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan matkailualalla tarvittavaa fysiikan ja kemian osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.
Opettaja arvioi opiskelijan osaamista opiskelijan oppimistehtävissä.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Fysiikka ja kemia, pakollinen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoitteet yhteisissä tutkinnon osissa.

Fysiikka ja kemia, valinnainen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1), Lämpö (FY2) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoitteet yhteisissä tutkinnon osissa.