Valinnaiset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työyhteisön ilmapiirin ja henkilöstön osallisuuden edistäminen Opiskelija kehittää työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitojaan ammatillisten aineiden yhteydessä työelämälähtöisessä projektissa. Opiskelija oppii työelämätaitoja työryhmän jäsenenä eri tehtävissä.
Oman osaamisen kehittäminen Opiskelija oppii jäsentämään ammatin osa-alueet omalla toimialalla sekä tuntemaan alan toimintaympäristöt. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa olemustaan ja toimintaansa ammatti-identiteetin kehittämiseksi
Työtehtävissä toimiminen Opiskelija suorittaa työryhmille annetut tavoitteet työprosessien, aikataulujen ja vaadittavan laadun suhteen.
Työn hakeminen kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista Opiskelija selvittää sähköisten tietolähteiden avulla työnsaantimahdollisuuksia kansainvälisiltä työmarkkinoilta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään työelämän pelisäännöt. Oppimista arvioidaan opiskelijan asenteella, ihmissuhdetaidoilla sekä kyvyllä antaa ja vastaanottaa palautetta.
Opiskelija osoittaa osaamisensa suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla, jotka opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelija dokumentoi osaamistaan sähköisesti.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan osaamisen perustuen siihen, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Arvioinnin perustana on opiskelijan kanssa käytävä henkilökohtainen palautekeskustelu sekä osaamista osoittava kirjallinen raportti.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa