5.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan alaan liittyviä psykologisia taitoja.

Tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 7 osaamispisteen edestä sosiaalista ja kulttuurista osaamista.

Osaamistavoitteet 5.4.1 Kulttuurien tuntemus 

Osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua
 • osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla
 • osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta omalla alallaan
 • osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan omalla alallaan
 • osaa välittää oman alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin.

5.4.2 Taide ja kulttuuri

osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja hyödyntää niitä
 • osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin)
 • osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alan vakiintuneita käytäntöjä
 • osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset
 • osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään.

5.4.4 Psykologia

Osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa havainnoida ja ymmärtää ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä
 • osaa hyödyntää kehityspsykologista tietoa työssään erilaisissa vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa
 • osaa selittää omaa ja muiden käyttäytymistä psykologisen tiedon avulla
 • osaa toimia psyykkistä hyvinvointiaan ja oman alan työtehtävistä suoriutumista edistävästi
 • osaa arvioida työhönsä liittyviä ihmissuhde- ja asiakaspalvelutilanteita ja toimia psykologista tietoa käyttäen.

5.4.5 Ympäristöosaaminen

Osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren
 • osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen
 • osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla
 • osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä
 • osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään
 • osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet omalla alallaan
Tutkinnon osan sijoittuminen
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen tutkinnon osan opinnot suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa, työsaliopetukseen integroiden työsalissa sekä työharjoitteluissa.

Opetuksessa hyödynnetään Museoviraston ja Helsingin kaupungin sekä muiden julkisten tahojen palveluja (vierailut, verkkomateriaalit).

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain verkko-opintoina.

Tutkinnon osan osa-alueita voi suorittaa ammatillisiin opintoihin liittyvissä projekteissa.

Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opintoihin
Muuta tietoa Perustutkinnossa tarjotaan Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osasta seuraavat osaamisalueet:

Mikäli opiskelija haluaa valita muita kuin matkailualan perustutkinnossa tarjottavia Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan opintoja, hänen on mahdollista suorittaa niitä jonkin toisen Stadin ammattiopiston koulutusalan tarjoamana.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Psykologisen tiedon soveltaminen työelämän erilaisissa ihmissuhde- ja vuorovaikutustilanteissa.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.4.1 Kulttuurien tuntemus
5.4.2 Taide ja kulttuuri
5.4.3 Etiikka
5.4.4 Psykologia
5.4.5 Ympäristöosaaminen
5.4.6 Tutkinnon osan arviointi