6.1 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ops

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija sisällyttää opintoihinsa 10 osaamispistettä vapaasti valittavia tutkinnon osia, joiden tavoitteet ja arviointi sisällytetään opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai yhteisiä tutkinnon osia, lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja tai työkokemusta, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallista kasvua.
Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset on lueteltu työelämän toimintakokonaisuuksissa.
Kirijakso Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista. Opiskelija on suorittanut hygieniapassin. Opiskelijalla on voimassa oleva salmonellatodistus.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Oppilaitoksessa järjestettävät vapaasti valittavat tutkinnon osat toteutetaan pääosin lähiopetuksena oppilaitoksen tiloissa sekä mahdollisesti vierailuna alan yrityksiin, työsssäoppimalla ja projektioppimisena. Työn perustana olevia tietoja opetellaan erilaisin yksilö- ja ryhmätehtävin.

Oppimismenetelmät ovat oppijakeskeisiä, toiminnallisia ja aktivoivia niin, että opiskelija pääsee aktiivisesti toteuttamaan itseään, käyttämään luovuutta ja hallitsemaan erilaisia kädentaitoja. Oppimisympäristöjä ja -menetelmiä valitessa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset tavat oppia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon oppimistehtävien avulla.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa joko osa tai kokonaan vapaasti valittava tutkinnon osa työssäoppimalla tai hakea osaamisen tunnistamista aikaisemmin hankitusta työkokemusta. Osaamisen hankkiminen tai sen tunnustaminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa joko osa tai kokonaan vapaasti valittava tutkinnon osa osallistumalla kilpailuvalmennukseen sekä mahdollisesti alan kilpailuihin. Osaamisen hankkiminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Vapaasti valittava tutkinnon osa suoritetaan yksilöllisesti. Tutkinnon osaan voidaan sisällyttää ammatillisesti tarjottavia opintoja, yhteisiä tutkinnon osia, työkokemusta jne. Suoritustavat kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Ammatillisesti tarjottavissa työelämän kokonaisuuksissa (perehtyminen juhlien järjestämiseen ja perehtyminen jälkiruokien valmistamiseen) voi opiskelija suorittaa osan oppimistavoitteista työssäoppimalla tai muulla erikseen sovittavalla tavalla. Suoritustavoista ja laajuudesta sovitaan erikseen ohjaavan opettajan kanssa ja tavoitteet kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Stadin ammattiopiston elintarvikealan opiskelija voi lisätä henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan vaadittavat 10 osaamispistettä vapaasti valittavia opintoja koulutusalaltaan alla olevasta opintojaksosta:

  • Perehtyminen jälkiruokien valmistukseen 5 osp
  • Työkokemus 1 – 10 osp
  • Kilpailuvalmennus 1 – 10 osp

Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin ei kuulu ammattiosaamisen näyttöä.

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu:

  • Opiskelija hankkii tietoa eri lähteistä

Ammattietiikka

  • Opiskelija käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa elintarvikealan ammattieettisiä toimintatapoja (omavalvonta, hygieniavaatimukset)

Vuorovaikutus ja yhteistyö

  • Opiskelija toimii sujuvasti yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, niin, että osaa huomioida toiset työntekijät ja seuraavan työvaiheen

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

  • Opiskelija työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 Yrittäjyys Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä ja asiakaslähtöistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, omatoimisuutta, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta. Tavoitteena on, että opiskelija osaa ottaa vastuuta sekä omasta että työryhmänsä työstä ja toiminnasta.

6.1.1 Perehtyminen jälkiruokien valmistukseen

6.1.2 Kilpailuvalmennus