6.1.1 Perehtyminen jälkiruokien valmistukseen 5 osp

Kokouspalvelut

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • oppii suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia jälkiruokia ja jäätelöitä
  • Oppii valmistamaan, viimeistelemään ja koristelemaan erilaisia jälkiruokia
  • Oppii käyttämään erilaisia koneita, laitteita ja pientyövälineitä, joita tarvitaan jälkiruokien valmistuksessa
  • Oppii huomioimaan kokonaisuuden esim. tarjoiluastiat, tuotteiden esille laiton, värimaailman jne.
  • Oppii laskemaan annoskokoja
  • Oppii arvioimaan tuotteiden valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden määrän
  • Oppii laskemaan tuotteille hinnan
Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Jälkiruokien suunnittelu Opiskelija oppii suunnittelemaan erilaisia jälkiruokia ja niihin soveltuvia koristeita. Hän oppii suunnittelemaan tietyn teeman mukaisia jälkiruokia, esille laittoa sekä jälkiruokiin soveltuvia koristeita. Hän oppii huomioimaan suunnittelussa teeman, tarjoilun ja värimaailman.
Asiakaslähtöisyys Opiskelija oppii huomioimaan asiakkaiden toivomuksia suunnitellessaan erilaisia jälkiruokia. Hän huomioi asiakkaan toivomukset ja osaa myös itse esittää vaihtoehtoja jälkiruokien toteuttamiseen.
Tiedon hankinta ja jälkiruokien valmistamiseen liittyvä laskentatoiminta Opiskelija oppii hankkimaan tietoa eri lähteistä erilaisilla menetelmillä. Hän tutustuu markkinoilla oleviin jälkiruokiin, jälkiruoka-annoksiin ja osaa soveltaa sekä muokata niitä. Opiskelija oppii laskemaan sekä annoskokoja että jälkiruokien valmistukseen tarvittavat raaka-ainemäärät. Opiskelija oppii laskemaan jälkiruoalle hinnan.
Jälkiruokien valmistaminen Hän oppii käyttämään jälkiruokien valmistukseen monipuolisesti erilaisia raaka-aineita. Opiskelija oppii valmistamaan jälkiruokia erilaisilla teknikoilla ja valmistamaan erilaisia massoja, vaahtoja, vanukkaita, kohokkaita, mousseja, kiisseleitä, kastikkeita, jäätelöitä. Hän oppii yhdistelemään erilaisia tekniikoita jälkiruokien valmistuksessa. Hän oppii suunnittelemaan ja valmistamaan jälkiruoan teeman soveltuvia koristeita. Hän oppii rakentamaan jälkiruoista annoksia sekä viimeistelemään ja koristelemaan tuotteet. Opiskelija osaa työskennellä prosessin kaikissa eri työvaiheissa taloudellisesti ja laadukkaasti.
Erikoisruokavalioiden huomioon ottaminen Opiskelija oppii suunnittelemaan ja valmistamaan asiakaslähtöisesti jälkiruokia erityisruokavalioihin. juhlan
Vastuullinen tekeminen ja kokonaisuuden hallinta Tavoitteena on, että opiskelija oppii hankkimaan tietoa ja käyttämään sitä työssään. Opiskelijat oppivat suunnittelemaan, organisoimaan ja toteuttamaan omaa työtänsä. Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat huomioimaan jälkiruoan valmistuksen kokonaisuuden, kuten esimerkiksi tuotteen soveltumisen pääruokaan, tarjoiluastian soveltuvuuden jälkiruokaan, annoskoon, tuotteiden esille laiton, värimaailman sekä jälkiruoan koristelun ja viimeistelyn. Opiskelijat oppivat työskentelemään huolellisesti, vastuullisesti ja luovasti niin, että osaavat huomioida erilaiset toimintaohjeet, laatuvaatimukset, asiakkaat sekä edeltävän ja seuraavan työvaiheen. Tavoitteena on, että opiskelija toimii työryhmässä ja omassa työtehtävässään vastuullisesti ja aktiivisesti, noudattaa työaikoja ja osaa sopia poikkeamista.
Omavalvonta ja hygienia Opiskelija osaa noudattaa hygieniaohjeita ja toteuttaa omavalvontaohjelmassa määritettyjä toimenpiteitä. Opiskelija osaa pestä ja puhdistaa tilat, koneet ja laitteet sopivilla aineilla ja menetelmillä niin, että työn lopputulos on hyväksyttävä.
Työn ja valmiin tuotteiden laadun arviointi Opiskelija tunnistaa erilaisten tuotteiden laatuvaatimukset ja osaa työskennellä niiden mukaisesti. Opiskelija oppii arvioimaan omaa työtään, toimintaansa ja valmistamiaan tuotteita. Opiskelija oppii vertaamaan valmistamiaan tuotteita markkinoilla oleviin tuotteisiin sekä löytää niistä onnistumiset ja mahdolliset kehittämiskohteet.
Oman toiminnan arviointi Opiskelija oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelija tietää, millaisia ominaisuuksia ja osaamista alalla tarvitaan ja osaa arvioida omaa toimintaansa niiden pohjalta.
Portfoliotyöskentely Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus on konkreettista ja monipuolista, mikä aktivoi oppimaan, ohjaa yhteistoimintaan sekä huomioon ottaa yksilölliset erot. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään ja soveltamaan aikaisemmin hankittua tietoa ja taitoa jälkiruokien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ohjauksen avulla opiskelija hankkii lisää uutta tietoa ja taitoa. Erilaisten ohjausmenetelmien kautta opiskelija oppii ymmärtämään valmistettavien jälkiruokien asiakaslähtöisyyden, laatuvaatimukset, esteettisyyden, visuaalisuuden sekä valmistamaan teemaan soveltuvia tuotteita ja koristeita.

Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä ja oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle, mitä osaamista hänellä on ja mitä hänen tulee vielä harjoitella. Arvioinnin tulee olla oppimista tukevaa, kannustavaa ja kehittävää niin, että se aktivoi ja motivoi opiskelijaa. Arviointimenetelmänä voidaan käyttää vertaisarviointia, jolloin opiskelijat arvioivat toisten opiskelijoiden toimintaa ja tuotoksia.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • opiskelija on tehnyt tutkinnonosan itsearvioinnin portfolioon
Muuta tietoa